• Nadpis

   • Naša škola sa v školskom roku 2013/2014 zapojila do národného projektu Podpora profesijnej orientácie žiakov  základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja  polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca  s talentami“

    Špecifickými cieľmi projektu sú inovácia obsahu  a metódy, skvalitnenie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo  vedomostnej spoločnosti.

    Do projektu sme sa zapojili  3 aktivitami:

    1. Podpora polytechnickej výchovy žiakov ZŠ  a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ v polytechnickej  výchove.
    2. Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie  a prípravu zavedením nástroja pre identifikáciu potenciálu orientácie  žiakov ZŠ na OVP
    3. Práca s talentami na ZŠ a SOŠ prostredníctvom realizácie  a účasti na odborných súťažiach v OVP.

     

    Podpora polytechnickej výchovy žiakov ZŠ  a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ v polytechnickej  výchove.

    Súčasťou projektu je vzdelávanie pedagógov s dodaným materiálom a učebnými pomôckami pre predmety fyzika a technika. Od marca 2015 – júna 2015 ukončili  vzdelávanie Mgr. Jana Majerská, Ing. Katarína Stripajová, Mgr. Rastislav Eliaš. Posledne menovaný bol zapojený ako lektor pre predmet technika.

    Pre predmety biológia a chémia sa uskutočnilo vzdelávanie, ktorého sa zúčastnili Mgr. Erika Durčáková a Mgr. Lubica Lacková.

    Mgr. Soňa Bednáriková, ktorá pracuje ako výchovný poradca sa zúčastnila vzdelávania s názvom profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu

    Viac vo fotogalérii školy

     

     

     

    Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie  a prípravu zavedením nástroja pre identifikáciu potenciálu orientácie  žiakov ZŠ na OVP.

    Materiálno-technické zabezpečenie

    Do projektu bolo vybraných 500 základných škôl zo 7 krajov. V každom tomto kraji bolo vybavených 7 základných škôl  (spolu 49) z národného projektu „Podpora profesijnej orientácie žiakov  základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja  polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca  s talentami“ zariadením odborných učební,  aby sa skvalitnilo vyučovanie predmetov biológie, fyziky, chémie  a techniky. V tejto fáze projektu nám boli dodané pomôcky do kabinetu fyziky a techniky. Súčasťou dodávky boli aj NTB pre žiakov a učiteľov, interaktívne tabule, kompletné vybavenie učební nábytkom – pracovnými stolmi, mobilnými pracoviskami pre žiakov a modernými učebnými pomôckami – detské stroje na opracovanie materiálov UNIMAT 1, náradím na ručné opracovanie materiálov, spotrebný materiál a mnoho iných pomôcok na fyziku a techniku.

    Viac vo fotogalérii školy

     

     

    Práca s talentami na ZŠ a SOŠ prostredníctvom realizácie  a účasti na odborných súťažiach v OVP.

    V druhej fáze projektu sa naša škola v šk. r. 2014/2015 zúčastňovala aktivít a súťaží organizovaných Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Prvou aktivitou bola burza stredných škôl JUVYR od 25.11.- 26.11.2014 v Bratislave, ktorej sa zúčastnilo 19 žiakov a dvaja učitelia.

    Na  celoslovenskom podujatí JUVYR predstavili stredné odborné školy svoje vzdelávacie programy formou poradenstva a diskusií, tvorivými pracoviskami a rôznorodými žiackymi výrobkami. Táto forma stretnutí má za cieľ prezentovať odborné vzdelávanie a prípravu žiakov, prostredníctvom ukážok tvorivosti a kreativity žiakov v rôznych odborných profesiách, ukážkou technologických postupov s využitím moderných vzdelávacích foriem a postupov.

    Toto podujatie sa zameriava na riešenie cieleného rozhodovania žiakov ZŠ o ich budúcej kariére a výbere povolania. Aktivity prezentované na JUVYR-e cielene pôsobia na žiakov tak, aby rozhodnutie o ich budúcom pracovnom uplatnení dôsledne zvážili vo vzťahu k potrebám slovenského hospodárstva a k ich skutočnej uplatniteľnosti na trhu práce po ukončení vzdelávania.

    Viac vo fotogalérii školy

     

     

     

    Práca s talentami na ZŠ a SOŠ prostredníctvom realizácie  a účasti na odborných súťažiach v OVP.

    Súťaž ZENIT – ručné obrábanie kovov od 3. 2. - 4. 2. 2015 v Trenčíne sa zúčastnil Tomáš Paluga z 9.C, ktorý v spolupráci s Matúšom Dechtárom zo Strednej odbornej školy polytechnickej v Kňažej obsadili 1. miesto v celoslovenskom kole. Súťaž sa skladala z teoretickej a praktickej časti, na ktorej žiaci vyrábali kladivko podľa technického výkresu.

    Výsledky

     

    Súťaže Mladý mechatronik od 24.3. – 25.3.2015 v Leviciach sa zúčastnil Adam Florek z 9.A, ktorý v spolupráci s Michalom Ončom zo Spojenej školy v Tvrdošíne obsadili 9. miesto v celoslovenskom kole.  Žiaci mali za úlohu vytvoriť program pre automatickú linku a poskladať zo stavebnice automatickú linku.

    Výsledky

     

    Poslednou súťažou bolo celoslovenské kolo Základoškolskej odbornej činnosti v Piešťanoch, v ktorej mali žiaci prezentovať výrobky, ktoré vyrobili sami doma, alebo pod vedením učiteľov. Adam Florek a Tomáš Paluga sa zapojili do dvoch kategórií – Strojárstvo a doprava a Elektrotechnika.

    V kategórií Strojárstvo a doprava žiaci súťažili s motocyklom JAWA 50 Pionier, ktorý upravili na „krosovú“ verziu vo voľnom čase. Prestavba motocykla trvala od augusta 2014 do apríla 2015. Prvú jazdu uskutočnili v decembri 2014, na ktorej sa ukázali viaceré nedostatky. Na dokončenie prestavby motocykla boli potrebné ďalšie finančné prostriedky. Tieto boli poskytnuté z rozpočtu Rodičovského združenia pri Základnej škole Janka Matúšku v celkovej výške 220 €. Za tieto financie sa nakúpili posledné náhradné diely a mohli sme sa zúčastniť súťaže.

    Dňa 23.4.2015 žiaci odcestovali do Piešťan prezentovať výsledky svojej práce. Vďaka ochote p. Palugu, ktorý prepravil motocykel do Piešťan, kde žiaci predstavili finálny produkt. Porota neverila, že túto prestavbu dokázali žiaci uskutočniť bez pomoci rodičov...

    VIDEO: JAWA 50 PIONIER

     

    V kategórii Elektrotechnika boli žiaci prihlásení s témou Zábavná elektrotechnika. Žiaci v škole a vo voľnom čase vyrobili jednoduché roboty BEAMbot-i, ktoré sa nevyznačujú umelou inteligenciou a ich úlohou má byť vykonávanie pohyb, alebo emitovanie svetla. Títo beamboti by mali fungovať na alternatívny zdroj elektrickej energie – teplo, svetlo, prúdenie vzduchu. Žiaci vytvorili autíčko s Peltierovým článkom, roboty WALKER a ČISTIČ. Netradičnú stolnú lampu s USB predlžovačkou, neónom a zapínaním na kľúč  v podobe valca a hlavy motocykla, žiaci vylepšili svoju prihlásenú prácu do súťaže. Tieto elektrotechnické zapojenia mali veľký úspech, Adam Florek a Tomáš Paluga obsadili v celoslovenskom kole krásne 3. miesto.

    Viac vo fotogalérii školy