• CVČ Aktívne sovičky

    •  

                                                                    

     CVČ Aktívne sovičky

     Centrum voľného času Aktívne sovičky v súlade s platnou legislatívou vytvára podmienky na neformálne vzdelávanie, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť prostredníctvom rozvoja záujmov detí a mládeže. 

     Centrum voľného času vytvára podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež z Dolného Kubína a okolia v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin.

     Centrum voľného času Aktívne sovičky implementuje do svojej činnosti tie prioritné úlohy a opatrenia, ktoré, vychádzajúc zo Stratégie SR pre mládež na roky 2014 - 2020 a využívajú metodickú, školiacu, informačnú a poradenskú činnosť IUVENTY (www.iuventa.sk).

     Naše hlavné úlohy

     • osvedčenými i novými formami zabezpečovať pravidelnú a nepravidelnú činnosť,
     • dôraz klásť na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a na potláčanie ich vplyvov,
     • zintenzívniť a skvalitniť spoluprácu s rodičmi a organizáciami, ktoré pracujú s deťmi a mládežou,
     • systematicky sa venovať kvalitnej propagácii činnosti centra.

      

     CVČ 2020/2021

     CVČ 2019/2020

     CVČ 2018/2019

     CVČ 2017/2018