• Školský rok 2019/2020

    •  Školský rok 2019/2020 

     Informácie: 

     Na základe schváleného VZN Mesta Dolný Kubín č. 4/ 2019 a vnútornej smernice ZŠ  .riaditeľ ZŠ Janka Matúšku        v Dolnom Kubíne  určuje s platnosťou od 1. septembra 2019 výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov      na nákup potravín podľa vekových kategórií a paušálny príspevok na mesačné náklady za stravovanie žiakov v školskej jedálni nasledovne:  

     Kategória

     Stravná jednotka

     (2 finančné pásmo)

     Dotácia

     Platba nad rámec dotácie na osobu/ deň

     hradí zákonný zástupca

     Režijné náklady

     hradí zákonný zástupca

     ZŠ žiaci 1.- 4. ročníka

     obed

     1,15 €

     1,20 €

     0

     8 €*

     ZŠ žiaci 5.-9. ročníka

     obed

     1,23 €

     1,20 €

     0,03 €

     8 €*

     ZŠ žiaci 5.-9. ročníka

      športových tried

     obed

     1,48 €

     1,20 €

     0,28 €

     8 €*

     ZŠ doplnkové stravovanie 

     žiaci 1.- 9. ročníka

     desiata

     0,53 €

     0

     0,53 €

     0 €**

                      * paušálny mesačný poplatok hradí zákonný zástupca žiaka.

                      ** nárok na doplnkové stravovanie je podmienené odobratím obeda v školskej jedálni ZŠ.

     Poznámka:

     Zákonný zástupca žiaka má povinnosť zaplatiť:

     • jednorazovú zálohovú platbu za prípadné neodhlásené obedy  25 €  jednorázovo najneskôr do 25.08.2019   (v prípade vyčerpania tejto sumy, je zákonný zástupca povinný uhradiť zálohovo ďalšiu platbu  25 €)
     •  mesačný doplatok za stravovanie, ktorý prekračuje výšku dotácie (1,20 €) je potrebné prvýkrát zaplatiť najneskôr do 25.08.2019
     • réžijné náklady paušálne za každý mesiac 8 €

      

     Koľko zaplatiť:

     Príklady platieb_za_stravovanie_od 01_09_2019

     Tlačivá - Prihlásenie žiaka na stravu

      Číslo účtu :    

     VÚB Banka  a.s. Dolný Kubín

      SK14 0200 0000 0000 2103 1332     SWIFT:  SUBASKBX    

     Doplňujúci údaj : Meno a Priezvisko žiaka, trieda

     Variabilný symbol: číselný kód bude pridelený novým stravníkom v septembri 2019                                                                                     (budete ho  používať pri platbách za stravu)

     Konštantný symbol: 0308  

     Poplatok sa musí zaplatiť mesačne vopred, najneskôr do 25.dňa v mesiaci!   

     Používanie stravovacieho systému http://www.eskoly.sk/: na odhlasovanie:

      

     Výdaj stravy :

     Desiatav čase veľkej prestávky po 2 vyučovacej hodine v priestoroch ZŠ

     Obed:     od 11.15 - 14.15 hod. 

     Obed sa vydáva len v školskej jedálni na stolový riad ŠJ a je podmienený konzumáciou obeda v ŠJ.

     Nie je povolené, aby žiaci jedlo prekladali z taniera do iných nádob. Vnútorné predpisy školskej jedálne to zakazujú, ako aj nariadenie RÚVZ ako kontrolného orgánu. Povinnosťou   školskej jedálne je zabezpečiť  zdravotnú  nezávadnosť podávaných  pokrmov  a dodržiavanie  zásad  prevádzkovej a osobnej hygieny.

     Odhlasovanie stravy :  Používajte len jeden z uvedených spôsobov!

     Obed bude možné odhlásiť len elektronicky deň vopred, najneskôr do 7.00 hod. ráno v aktuálny deň jedným zo spôsobov:

     • stravovací systém: http://www.eskoly.sk/
     • e-mail Školskej jedálne.(sjzsjmdk@gmail.com)
     • terminál ŠJ, ktorý je umiestnený pri hlavnom vchode do budovy školy, na vrátnici, s použitím čipu, podľa návodu na obsluhu, ktorý je uložený pri termináli,
     • telefonické odhlasovanie je zrušené. 

      

     Za neodhlásené obedy sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje.

     Počas neprítomnosti žiaka v škole sa obed do obedára nevydáva (§2, vyhláška č. 330/2009 Z. z.o zariadení školského stravovania). Vašou povinnosťou je odhlásiť ho zo stravovania.  Školská jedáleň ZŠ Janka Matúšku v Dolnom Kubíne  má  zavedený systém odhlasovania žiakov nepretržite do 7,00 hod. ráno na aktuálny deň.  Je to dostatočný čas na to, aby rodič  žiaka pre neprítomnosť  v škole zo stravy odhlásil. Len v akútnych a mimoriadnych prípadoch, bude možné vydať obed do obedára len prvý deň ochorenia v čase od 13,30 - 14,00 hod.

     • Prihlasovanie nového stravníka počas školského roka, alebo celkové odhlásenie zo stravy je potrebné nahlásiť osobne alebo e-mailom  ŠJ. Všetky zmeny v priebehu školského roka, hlavne číslo účtu nahlásiť písomne do e-mailu.  Platby za žiakov( súrodencov) je potrebné   posielať samostatne a jednotlivo( stravník/žiak má pridelený kód, ktorý sa použije ako Variabilný symbol), z dôvodu skvalitnenej evidencie. 

                   

     Upozornenie:  Ak žiak/stravník  hrubo poruší  v školskej jedálni Školský poriadok ZŠ, bude zo stravovania vylúčený.

     Kontakt:  Holková Iveta vedúca ŠJ 

                      Hlinická Alena administratívny pracovník ŠJ     

                      e-mail Školskej jedálne.(sjzsjmdk@gmail.com)

                      telefón  : 043/5862459