• O nás

    • Rodičovské združenie KOHUŤÁK je v zmysle stanov samostatnou právnickou osobou – občianskym združením, ktorá v právnych vzťahoch vystupuje pod svojím menom.  Členmi združenia môžu byť rodičia alebo iní zákonní zástupcovia detí navštevujúcich školu, priatelia školy, ktorí súhlasia so stanovami RZ a vyvíjajú činnosť, ktorá je v súlade s cieľmi, účelom a predmetom činnosti združenia.

     Členom môže byť jeden zákonný zástupca každého žiaka školy, ktorú zaplatí ročný členský príspevok.

     Výkonným orgánom je Rodičovská rada, ktorú tvoria zástupcovia za každú triedu a výkonný výbor zložený z 5 členov ako riadiaci orgán združenia. Činnosť RZ je zabezpečená v súlade s článkom 2 našich stanov. Viac informácii nájdete v Stanovách RZ Kohuťák.

     2018/2019

     • Zoznam triednych dôverníkov                TU
     • Oznam o úhrade členských príspevkov  TU

        

     2016/2017

     • Zoznam triednych dôverníkov                TU