• Informácia - hmotná núdza
     • Informácia - hmotná núdza

     • Dobrý deň, vážení rodičia,

      obraciam sa na Vás so žiadosťou o nasledovnú informáciu: Prosím všetkých rodičov, ktorí dostali rozhodnutie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a majú nárok na dávky v hmotnej núdzi alebo deti žijúce v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, aby sa ozvali na t. č. 0918 919 606 alebo emailom na adresu rastislav.elias@zsjmdk.org.

      Zároveň Vás prosím, ak sa v budúcnosti zmení Vaša životná situácia a budete poberať dávky v hmotnej núdzi alebo Váš príjem  je najviac vo výške životného minima, oznámte to škole - listom, písomne alebo osobne. Deti z týchto rodín môžu dostať príspevok na školské pomôcky.

       

      S pozdravom

      Mgr. Rastislav Eliaš

      riaditeľ školy

     • Martin Kukučín v 5.B


     • V stredu sme mali trošku nezvyčajnú hodinu literatúry. Pani učiteľka nám čítala. Ešte pred tým sme sa
      rozprávali o Martinovi Kukučínovi. Niečo sme už o ňom vedeli, ale tiež sme sa dozvedeli pár nových
      informácií, napr. že bol lekárom Červeného kríža, a tak sa dostal až do Patagónie. Musíme povedať,
      že nás dosť prekvapilo, že bol lekárom, poznali sme ho ako spisovateľa z Jasenovej.
      Tiež sme si pozreli jeho poviedku Rysavá jalovica. Názov sme poznali, ale obsah veľmi nie. Zaujímavé
      spracovanie v podobe krátkeho animovaného videa nás veľmi zaujalo a pobavilo. Tiež nás prinútilo
      zamyslieť sa. A nakoniec sme si prečítali poviedku Poza školu. Bola veľmi milá. O chlapcovi, ktorého
      tak uchvátila krásna jarná oravská príroda, že sa rozhodol jeden deň stráviť za školou. A potom to
      oľutoval. Úprimne, aj sme mu v určitých momentoch rozumeli, najmä keď sa trápil s „počtami“.

      Jakub a Tomáš z 5.B

    • Letný denný tábor ŠKD 2020
     • Letný denný tábor ŠKD 2020

     • Program: spoločenské a športové hry, tvorivé dielne, jednodňový výlet, návšteva kina,...

      Termín podania prihlášok a odoslania platby je do 24 .júna 2020.

      Prihlášku odovzdajte na vrátnici školy

      Prihláška je tu - prihláška

      Kontakt: Mgr. Gabriela Brňáková tel. +421 918 919 605

    • Informácie pre rodičov a žiakov
     • Informácie pre rodičov a žiakov

     • Pokyny pred nástupom do školy 22. 6. 2020,

      pre rodičov a žiakov

      2. stupňa (6. – 9. ročník)

      Vážení rodičia,

      od pondelka 22. júna 2020 otvárame školu podľa platného usmernenia príslušných orgánov aj pre žiakov 6. až 9. ročníka. Upravili sme obsah a organizáciu vzdelávania žiakov tak, aby boli dodržané  usmernenia MŠVVaŠ SR a zároveň aj hygienicko-epidemiologické opatrenia.

      Aby vaše dieťa mohlo vstúpiť do budovy školy, musí odovzdať v prvý deň príchodu do školy, dôsledne vyplnené tlačivo ktoré si môžete stiahnuť tu: prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa .

      Tlačivo nájdete aj v papierovej forme na dverách do hlavnej budovy školy.

      Pre žiakov bude zabezpečený kvalitný výchovno-vzdelávací proces. Žiaci sa budú učiť 5 vyučovacích hodín denne, podľa upraveného rozvrhu, ktorý žiaci dostanú od svojich triednych učiteľov. Počas tohto obdobia nebudú vyučujúci žiakom zadávať domáce úlohy, aby ste si už aj vy ich rodičia oddýchli.  Opätovne Vám zo srdca ďakujeme za spoluprácu  a podporu v plnení úloh Vašich detí v domácom prostredí. 

      Nezabudnite svojmu dieťaťu každý deň pribaliť 2 rúška a balíček hygienických vreckoviek.

      Žiaci musia nosiť rúška počas celého pobytu v škole, mimo kmeňovej triedy. V kmeňovej triede si rúška môžu zložiť.

      Dôležité:

      • ak bude Vaše dieťa chýbať viac ako tri dni v škole, musí  znovu priniesť prehlásenie o zdravotnom stave,

      • prosíme Vás, v prípade ak vaše dieťa nepríde do školy, ihneď informujte o tejto zmene  triedneho učiteľa.

      Školské stravovanie

      Všetky potrebné informácie nájdete TU.

       

      Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

       

    • Oznam pre rodičov žiakov 6.-9. ročníka
     • Oznam pre rodičov žiakov 6.-9. ročníka

     • Žiaci, ktorí nastúpia do školy od 22.06. do 30.06.2020 a rodičia ich prihlásili na obed  budú mať nárok na dotáciu

       1,20 € / každý obed.

      Zaplatiť je potrebné : 

      žiaci 6-9 roč. ................. 8 € réžia + doplatok k obedu 0,03 € x 7 obedov = 0,21€  spolu: 8,21 €

      žiaci športových tried .. 8 € réžia + doplatok k obedu 0,28 € x 7 obedov = 1,96 €  spolu: 9,96 €

      Podmienkou uplatnenia dotácie na obed je účasť na vyučovaní. V prípade ak žiak nebude na vyučovaní, obed si musíte odhlásiť!!! Ak obed nebude odhlásený, rodič platí cenu obeda v plnej výške.

      Výdaj obedov bude prebiehať podľa rozpisu do 13.00 hod.

      Odhlasovanie:  deň vopred, najneskôr do 7,00 hod ráno na daný deň.

       

      V prípade ak Vám zostal preplatok z preddavku ( zálohy) 25 € ( ktorý sa platil na začiatku školského roku v auguste 2019 jednorázovo) zaplatiť nemusíte, ale poplatok za obedy od 22.06. do 30.06.2020 vám môžeme odpočítať  zo sumy preddavku( zálohy), resp. preplatku.

      Stav vášho konta v školskej jedálni zistíte na stránke https://www.eskoly.sk/kohutovsad4/jedalen po prihlásení, kde ŠJ eviduje obedy.

      V prípade otázok kontakt: sjzsjmdk@gmail.com

      Telefón: 043/5862459

    • Zmena organizácie školského vyučovania
     • Zmena organizácie školského vyučovania

     • Vážení rodičia,

      od pondelka 15. júna 2020 sa mení organizácia školského vyučovania nasledujúcim spôsobom:

      • Žiaci vstupujú do školy len hlavných vchodom.
      • Žiakom sa pri vstupe do školy nebude merať teplota.
      • Je otvorený ranný klub v čase od 6:30 do 7:15.
      • Od 7:15 môžu žiaci vstupovať do školy a po odložení vecí do skriniek vchádzať do svojich tried.
      • ŠKD ostáva naďalej otvorený pre deti 1.-3. ročníka do 15:30deti sa vrátia do svojich pôvodných oddelení (ako pred prerušením vyučovania).
      • Žiadame všetkých rodičov, ktorých deti už v tomto školskom roku nenastúpia do ŠKD, aby poslali odhlášky svojim pani vychovávateľkám. Následne im upravíme platbu za ŠKD.

       

      Ostáva v platnosti:

      • Zákaz vstupu rodičom a cudzím osobám do budovy školy – rodičia čakajú na svoje deti naďalej pred školou.
      • Žiaci, ktorí prvýkrát idú do školy, alebo sa vrátili po troch dňoch neúčasti na vyučovaní, musia doniesť Prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.
      • Nosenie rúšok v budove školy – mimo triedna vyučovaní a školskej jedálne počas obedu.
      • Ranná dezinfekcia rúk pri vstupe do školy.

       

      Príloha č.1 - Prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa 

      Príloha č.2 - Prehlásenie o čase odchodu z ŠKD

       

      Školský klub detí

      Z dôvodu zákazu vstupu rodičov do priestorov školy je potrebné, aby ste uviedli presný čas, kedy Vás má dieťa čakať pred hlavným vchodom školy.  Týmto chceme predísť  Vášmu zbytočnému čakaniu na dieťa pred budovou školy.

      To znamená, že dozor nad dieťaťom pred školou  do príchodu rodiča nie je zabezpečený.

       

      Školské stravovanie

      Všetci žiaci, ktorých zákonní zástupcovia prejavili záujem o stravovanie v školskej jedálni sú prihlásení na odber stravy od 1.6.2020. Zákonný zástupca môže odhlásiť svoje dieťa zo stravy prostredníctvom emailu sjzsjmdk@gmail.com alebo na tel. č.: 043/5862459.

    • Pokyny pre rodičov a žiakov do ukončenia školského roka 2019/2020
     • Pokyny pre rodičov a žiakov do ukončenia školského roka 2019/2020

     • Vážení rodičia,

      od pondelka 1. júna 2020 otvárame školu podľa platného usmernenia príslušných orgánov. To znamená, upravili sme obsah a organizáciu vzdelávania žiakov tak, aby boli dodržané  usmernenia MŠVVaŠ SR a zároveň aj hygienicko-epidemiologické opatrenia.

      Pokyny pre zákonných zástupcov a žiakov od 1.6.2020

      Príloha č.1 - Prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa 

      Príloha č.2 - Prehlásenie o čase odchodu z ŠKD

      Z tohto dôvodu Vás prosíme o pochopenie a dôveru, že sme urobili všetko pre to, aby sa aj pri upravených podmienkach Vaše deti cítili v našej škole spokojne a hlavne bezpečne. Situácia na Slovensku sa stále priaznivo vyvíja a podmienky sa menia a upravujú každý týždeň. 

      Pre žiakov bude zabezpečený kvalitný výchovno–vzdelávací proces bez domácich úloh, aby ste si už aj vy, milí rodičia mohli vydýchnuť. Týmto Vám opätovne zo srdca ďakujeme za spoluprácu  a podporu v plnení úloh Vašich detí v domácom prostredí. 

      Aby vaše dieťa mohlo vstúpiť do budovy školy, musíte mu dať:

      Obidve tlačivá si nájdete aj v papierovej forme na dverách do hlavnej budovy školy.

      Nezabudnite svojmu dieťaťu pribaliť 2 rúška a  balíček papierových hygienických vreckoviek každý deň.

       

      Dôležité:

      Ak bude Vaše dieťa chýbať viac ako tri dni v škole, musí  znovu priniesť prehlásenie o zdravotnom stave.

      Prosíme Vás, v prípade ak vaše dieťa nepríde do školy, ihneď informujte o tejto zmene  triedneho učiteľa.

       

      Školský klub detí

      Z dôvodu personálnych a organizačných podmienok bude po vyučovaní ŠKD v prevádzke od 11:15 hod. do  15:30 hod.  Ranná služba a poobedná služba nebudú v prevádzke.

      Z dôvodu zákazu vstupu rodičov do priestorov školy je potrebné, aby ste uviedli presný čas, kedy Vás má dieťa čakať pred hlavným vchodom školy.  Týmto chceme predísť  Vášmu zbytočnému čakaniu na dieťa pred budovou školy.

      To znamená, že dozor nad dieťaťom pred školou  do príchodu rodiča nie je zabezpečený.

       

      Školské stravovanie

      Všetci žiaci, ktorých zákonní zástupcovia prejavili záujem o stravovanie v školskej jedálni sú prihlásení na odber stravy od 1.6.2020. Odhlasovanie zo stravy bude spustené od 1.6.2020. Zákonný zástupca môže odhlásiť svoje dieťa zo stravy prostredníctvom emailu sjzsjmdk@gmail.com alebo na tel. č.: 043/5862459.

       

      Celé znenie rozhodnutia zriaďovateľa Mesta Dolný Kubín o otvorení škôl.

      Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení škôl

       

       

    • Potvrdenie o nastúpení na vzdelávanie na strednej škole
     • Potvrdenie o nastúpení na vzdelávanie na strednej škole

     • Vážení rodičia,

      podľa rozhodnutia Ministertstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je potrebné, aby ste najneskôr do 4. júna 2020 doručili strednej škole, do ktorej bolo Vaše dieťa prijaté na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Toto potvrdenie posiela strednej škole zákonný zástupca, nie základná škola.
      Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

      Vzor potvrdenia je tu: POTVRDENIE

      Rozhodnutie MŠVVaŠ SR je tu: ROZHODNUTIE

    • Informácie pre rodičov 1. až 5. ročníka
     • Informácie pre rodičov 1. až 5. ročníka

     • Vážení rodičia,

      v týchto chvíľach Vás oslovili triedni učitelia s cieľom zistiť záujem o vyučovanie Vašich detí v škole. Chcem Vás ubezpečiť, že priestory školy pred vstupom do tried budú riadne vyčistené, vydenzifikované a pripravené na vyučovanie. Všetkým žiakom bude skenovaná telesná teplota, avšak vstup rodičov a cudzích osôb do priestorov školy bude zamedzený. Odber stravy bude prebiehať vo veľmi prísnych podmienkach podľa pripraveného rozpisu.

      Čas strávený v škole nebude iba o dozore, žiaci sa budú vzdelávať podľa platného obsahu, konečne budú v kontakte s vyučujúcimi a svojimi spolužiakmi. Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať v triedach, rovnako ako pri dištančnom vzdelávaní. Našim cieľom je zistiť ako sú na tom žiaci, skončiť školský rok tak, aby vyučujúci vedeli čo všetko žiaci vedia  a pripraviť si východiská do nového školského roka.

      V rozvrhu nebudú nulté vyučovacie hodiny, dĺžka pobytu v škole bude upravená tak, aby žiaci zmysluplne trávili čas.

      Sme pripravení rešpektovať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach, písomné a ústne skúšanie sa prvé tri týždne od otvorenia škôl nerealizuje, obavy žiaci mať nemusia. Určite bude prebiehať vyučovanie aj na školskom pozemku, realizovať sa budú neformálne aktivity.

      Súčasne s prezenčnou formou vzdelávania sme povinní zabezpečiť vzdelávanie žiakov v domácom prostredí, tu sa však nevyhneme zmenám. Množstvo zmien však bude závisieť od počtu žiakov a skupín v škole, rozvrhu a prítomných učiteľov v škole.

      Našou snahou je umožniť Vám čo najrýchlejší návrat do zamestnaneckého života a odbremeniť Vás od vzdelávania v domácom prostredí.

      V priloženom odkaze sú zverejnené pokyny ministra školstva, povinnosti zriaďovateľa a školy ako aj zákonných zástupcov. https://www.minedu.sk/data/att/16306.pdf

      Ďalšie informácie o organizácii vyučovania Vám poskytneme hneď ako budeme vedieť počty skupín.

       

      Teším sa, že škola opäť ožije a dúfam, že sa čoskoro vrátime do školy v plnom zdraví.

      Mgr. Rastislav Eliaš, riaditeľ školy

      rastislav.elias@zsjmdk.org

    • Prihlasovanie na povinne voliteľné predmety a do školského klubu
     • Prihlasovanie na povinne voliteľné predmety a do školského klubu

     • Vážení rodičia,

      dnes spúšťame elektronické prihlasovanie vašich detí na povinne voliteľné predmety a do školského klubu detí pre budúci školský rok 2020/2021. Tento rok nedostanete do ruky tlačivo, do ktorého by ste za normálnych okolností vyznačili vašu voľbu, ale musíte to urobiť elektornicky cez Edupage. Chceme vás požiadať, aby ste tento výber realizovali do 20.5. 12:00.

      Na výber majú žiaci:

      1.- 8. ročníka - predmety etická výchova alebo náboženská výchova, a to katolícka alebo evanjelická

      6. ročníka - druhý cudzí jazyk - nemecký resp. ruský,  alebo prírodovedné praktiká

      1. - 3. ročníka - školský klub detí 

       

    • Prihlášky na stredné školy
     • Prihlášky na stredné školy

     • Milí rodičia,

      prihlášky na stredné školy sú už pripravené na odoslanie - zabalené v obálkach, teda, čo sa týka prihlášok na stredné školy, práca s nimi je na tento školský rok ukončená.

      Naša škola nebude v tomto školskom roku posielať prihlášky na stredné školy elektronicky cez Edupage ale klasickou poštou, tak ako to v spolupráci s Vami pripravila pani učiteľka Bednáriková.  Prosím Vás, aby ste nevenovali pozornosť reklamnému  mailu, ktorým Vás oslovila firma aSc Agenda - u nás v škole tento spôsob prihlaovania nebudeme realizovať. Bolo by to zbytočné duplikovanie a viedlo by to k chaosu.

       

      Juraj Machaj - zástupca RŠ pre 2.stupeň

    • Prihlášky na stredné školy
     • Prihlášky na stredné školy

     • Milí žiaci, vážení rodičia,

      Vzhľadom k aktuálnej situácii pripomíname, že prihlášky na stredné školy sa pre tento školský rok posielajú na stredné školy priamo zo školy, bez potreby podpisovať prihlášku zákonným zástupcom a bez potvrdenia prihlášky lekárom. 

      Táto informácia sa týka žiakov deviateho ročníka a tiež žiakov piateho ročníka, ktorí chcú študovať na osemročnom gymnáziu.

      Juraj Machaj ZRŠ

       

    • Ak ste si niečo zabudli v škole
     • Ak ste si niečo zabudli v škole

     • Milí rodičia a žiaci,

      viacerí z vás ste sa ozvali, že ste si v skrinkách zabudli tenisky, pomôcky a možno aj iné veci. Preto sme sa rozhodli, že v piatok 17.4.2020 a v pondelok 20.4.2020 v čase od 10:00 do 16:00 bude otvorená škola - bočný vchod od školskej knižnice, aby ste mohli prísť po svoje veci.

      Keďže, stále sme v čase mimoriadnej situácie, musí mať každý na tvári rúško, pri vstupe do školy si vydezinfikuje ruky. Do školy vás budeme púšťať po max. dvoch osobách, preto budte trpezliví.

      Nezabudnite si doma kľúčik od skrinky.

      Juraj Machaj - ZRŠ

    • Potvrdenie o návšteve školy
     • Potvrdenie o návšteve školy

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      už nemusíte chodiť do školy pre potvrdenie o návšteve školy. Ak budete takéto potvrdenie potrebovať, môžete si ho vytlačiť doma. Je potrebné sa prihlásiť sa na našu webovú stránku a postupovať podľa priloženého návodu: https://help.edupage.org/?p=u38/u218/e2755&lang_id=2

      Samozrejme, ak nemáte možnosť domácej tlače, stále môžete požiadať o vydanie potvrdenia aj na sekretriáte školy.

      Prajem pekný deň.

      Mgr. Rastislav Eliaš, riaditeľ školy

    • Pozastavenie platieb
     • Pozastavenie platieb

     • Vážení rodičia,

      prosíme Vás, aby ste pozastavili pravidelné platby za školskú stravu, záujmové útvary a školský klub detí z dôvodu prerušenia činnosti školských stredísk. Zároveň si skontrolujte, či máte nedoplatky za školskú stravu, záujmové útvary a školský klub detí a prosíme Vás, aby ste uhradili iba tieto nedoplatky. O opätovnom obnovení platieb Vás  do školských zariadení Vás budeme informovať.

      Prajeme všetkým pevné zdravie.

      Vedenie školy

       

       

    • Ako zvládať tieto dni
     • Ako zvládať tieto dni

     • Milí žiaci, milí rodičia, milí učitelia!

      Uvedomujeme si, aká náročná je aktuálna izolácia doma a aké stresujúce vedia byť informácie, ktoré sa okolo nás niekedy nekontrolovateľne šíria. Je to náročná životná situácia, ktorej sme nikdy predtým nečelili. Vieme to však zvládnuť, ak si jej váhu rozložíme medzi seba a budeme najmä ľudskí. Pevne veríme, že situácia čoskoro pominie, avšak cesta za jej koncom môže byť ešte dlhá. Čo je však dôležitejšie je, že keď sa celé toto skončí, nebudeme si pamätať, čo sme sa učili, aké známky sme dostali, ale budeme si pamätať AKO SME SA CÍTILI. Preto:

       

      Milí rodičia!

      Je v poriadku, keď Vaše dieťa nesplní všetky úlohy hneď na 100%.

      Je v poriadku, keď Vy nedokážete všetky úlohy vysvetliť deťom.

      Uvedomte si, že vy ste vzorom a modelom pre Vaše deti a tak, ako budete zvládať situáciu Vy, tak to bude vplývať aj na Vaše deti.

      Netreba kvôli domácim úlohám tvoriť doma dusnú atmosféru a konflikty.

      S dobrou náladou ide všetko lepšie. Namiesto toho pomáhajte svojim deťom a povedzte im, že ich ľúbite!

       

      Milí žiaci!

      Je v poriadku, keď nesplníte všetky úlohy na 100%, ALE PRACUJTE ZODPOVEDNE! Sami najlepšie viete, aké sú Vaše povinnosti.

      Je v poriadku, keď všetkým úlohám nerozumiete, napíšte svojim učiteľom, určite sa budú snažiť vysvetliť Vám to čo najlepšie.

      Nehádajte sa kvôli úlohám so svojimi rodičmi. Namiesto toho ich požiadajte o pomoc.

      Počúvajte ich a povedzte im, že ich ľúbite!

       

      Milí učitelia!

      Táto situácia nie je jednoduchá ani pre nás, záťaž pociťujeme z každej strany, je preto na nás zvládnuť to s pedagogickým talentom.

      Vieme, že si uvedomujete, že každé dieťa má momentálne rôznu domácu situáciu.

      Oceňujeme, že chápete, ak vám úlohu neodovzdajú v daný deň, a dávate im dostatok času.

      Je skvelé, že ich viete oceniť, pomáhať im, ak niečomu nerozumejú, ste empatickí, trpezliví a ľudskí. Nezabúdajte ani na seba, tiež máte svoje rodiny a svoje povinnosti.  Ste skvelí!

       

      V prípade, že budete mať ťažkosti, budete potrebovať pomoc pri zvládaní školských úloh, poprípade individuálnu konzultáciu, môžete sa ozvať cez Edupage alebo mejlom odborným zamestnancom našej školy:

      školskej psychologičke -  Mgr. Márii Paľovej, PhD. (maria.palova@zsjmdk.org)

      školskej špeciálnej pedagogičke -  Mgr. Ivane Mikulajovej (ivana.mikulajova@zsjmdk.org)

       

    • Opatrenia ministerstva školstva SR
     • Opatrenia ministerstva školstva SR

     • V skratke:

      Školy sú zatvorené až do odvolania.

      Testovanie-9 2020 je zrušené.

      Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája 2020.

      Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020.

      Zápis do 1. ročníka sa uskutoční od 15. do 30. apríla 2020, ale bez osobnej prítomnosti detí.

      Dištančné vzdelávanie žiakov www.ucimenadialku.sk.

    • Upozornene Ministerstva vnútra SR Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra
     • Upozornene Ministerstva vnútra SR Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra

     • Dobrý deň,

      v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu COVID - 19 Ministerstvo vnútra SR Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra upozorňuje, že na území Slovenska boli zaznamenané nové prípady podvodov na senioroch. Neznáme osoby kontaktujú telefonicky, ale aj osobne seniorov s požiadavkou zmerania teploty, ponuky pochybných farmakologických prípravkov a iné, čím chcú zneužiť súčasnú situáciu vo svoj prospech. Prosíme, upozornite seniorov na tieto nové praktiky podvodníkov. V prípade, ak by boli svedkami obdobného konania, je potrebné kontaktovať políciu  na t. č. 158.

      Klienti sa v súčasnosti môžu obrátiť na Informačnú kanceláriu v Žiline v čase od 8:00 – 11:00 hod. (v čase osobnej prítomnosti zamestnancov), telefonicky (041/511 74 25) alebo prostredníctvom LiveChatu na www.prevenciakriminality.sk.

      Vedenie školy

    • Informácie pre rodičov k vyučovaniu od 16.3.2020 do 27.3.2020
     • Informácie pre rodičov k vyučovaniu od 16.3.2020 do 27.3.2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v období od 16.3.2020 do 27.3.2020 vrátane sa budú žiaci vzdelávať podľa pokynov jednotlivých vyučujúcich. V pracovných dňoch v čase od 8.30 hod. do 13.00 hod. sú vyučujúci k dispozícii žiakom prostredníctvom služobného emailu a školského informačného systému edupage. Ak nemáte prihlasovacie údaje do školského informačného systému, môžete o ne požiadať svojho triedneho učiteľa.

      Žiadame Vás, aby ste zabezpečili prácu žiakov podľa pokynov vyučujúcich a dohliadli na ich vzdelávanie sa. Úlohy sú záväzné, vyučovanie sa uskutočňuje takouto formou. Žiakov 9. ročníka čaká Testovanie 9 – 2020 a prijímacie pohovory. Je veľmi dôležité, aby nepoľavili v príprave.

      Vážení rodičia, prosíme Vás o trpezlivosť a spoluprácu, s takouto formou vzdelávania sa prvýkrát stretáva väčšina žiakov a učiteľov.

      Vedenie školy


      Emailové adresy učiteľov