• Základné údaje

    •  

     Názov školy:

     Základná škola Janka Matúšku
     Adresa školy: Kohútov sad 1752/4, 026 01 Dolný Kubín
     IČO: 37808699  
     DIČ: 2021613011  
        
     Zriaďovateľ školy: Mesto Dolný Kubín
       Hviezdoslavovo námestie 1651, 026 01 Dolný Kubín
        
     Telefónne a faxové čísla školy: sekretariát                            043/586 2346
       riaditeľ školy                         043/586 5983
       mobil:                                  0918 919 606
       fax                                       043/582 3951
       vedúca ŠJ                             043/586 2459
       zubná ambulancia                 043/586 2793
     Webové sídlo školy:

     www.zsjmdk.edupage.org

     Elektronická adresa školy:     sekretariat@zsjmdk.org
       rastislav.elias@zsjmdk.org - riaditeľ
        

     Vedúci zamestnanci školy:

      
     Riaditeľ školy : Mgr. Rastislav Eliaš
     Zástupcovia riaditeľa školy: Mgr. Gabriela Brňáková
      

     Mgr. Anna Vešelényiová

       Mgr. Juraj Machaj
     Koordinátorka pre ŠKD: Zuzana Stašová
        
     Výchovný poradca: Mgr. Soňa Bednáriková
     Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Ivana Mikulajová
     Školský psychológ: Mgr. Mária Paľová, PhD.
        
     Počet tried:                                   29
     Priemer žiakov na triedu: 23,4 ž.
        
     Počet žiakov: 1. stupeň:        321
       2. stupeň:        384
       SPOLU:           705
        
     Počet oddelení v školskom klube: 9
     Počet žiakov v školskom klube: 269
     Priemer žiakov na oddelenie:

     29,9

     Počet žiakov v CVČ:                        420