• Základné informácie

    •  

      

     Školská knižnica pri ZŠ Janka Matúšku Dolný Kubín

     Naša školská knižnica  je určená na priame používanie čitateľom.  Je to organizovaná zbierka tlačených materiálov. Členmi  - čitateľmi sú nielen  žiaci našej školy a jej zamestnanci,  ale i široká verejnosť. Hlavne študenti vysokých škôl, ktorí tu  vyhľadávajú   rôzny odborný materiál z oblasti  pedagogiky, jazykov, filozofie, matemetiky, biológie, atď .

     Poskytuje:
     - výpožičky knižničných jednotiek
     - prístup na internet
     - besedy, aktivity, tvorivé dielne

     Ponúka:

     - beletriu žiacku , pre dospelých

     - náučnú literatúru

     - metodický materiál

     V školskej knižnici každý mesiac prebiehajú aktivity zamerané aj na regionálnu výchovu :

     Každoročne dopĺňame knižničný fond zakúpením nových publikácií .

      

     Ponuku podujatí  v školskej knižnici pre 1. a 2. stupeň ZŠ nájdete TU

      

     P L Á N    P R Á C E

     školský  rok 2018/2019

     Fotodokumentáciu z akcií Školskej knižnice nájdete TU.

     September 2018

     Nebojme sa byť múdrymi

     orientácia a oddelenia v knižnici, vyhľadávanie a zaraďovanie kníh

     žiaci 5. roč.

     Záložka do knihy spája školy

     zapojenie sa do československého projektu. Spolupráca s p. učiteľkou Ondrejkovou

     žiaci 1. a 2. Stupňa ZŠ

     Prvýkrát v našej knižnici

     Návšteva prvákov v školskej knižnici, zoznámenie sa s knihami formou hádaniek, básničiek.

      

     Október 2018

     Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

     zapojenie sa do celoslovenskej súťaže

     žiaci 1. A 2. Stupňa ZŠ

     S rozprávkou do sveta

     čítanie ,  práca s knihou – rozprávky iných národov

     žiaci 5. roč.

     Posedenie pri knihe

     Čítanie starým rodičom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

     žiaci 4. roč.

      

     November 2018

     Od básne, po hymnu

     o vzniku slovenskej hymny, čítanie povestí a básní J. Matúšku, podľa ktorého nesie meno naša základná škola

     žiaci 7.-8. roč.

     Vrátka do minulosti

     Rozprávanie o ľudových tradíciách , kalendárne a rodinné zvyky

     žiaci 4. roč.

     Dotknime sa knihy

     literárne stretnutie – práca s textom

     žiaci 6. 7. 8  roč.

     S knihou je zábava

     výber textov z detskej literatúry, hádanky, doplňovačky

     žiaci 2. roč.

      

     December 2018

     Vianočný spisovateľ

     život, tvorba M.Kukučína, detskí hrdinovia z poviedok autora

     žiaci 7.roč.

     Dotknime sa knihy

     práca s literárnym  a informačným textom

     žiaci 7.roč.

     Zima na Orave

     predvianočné, vianočné zvyky

     žiaci 4. roč.

      

     Január 2019

     Už  som  čitateľ

     Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice

     žiaci 1. roč.

     Oslava hviezd s Hviezdoslavom

     život , tvorba významného oravského básnika. Čítanie a práca s baladami.

     žiaci 6. roč.

     Šuster, drž sa svojho kopyta

     tradičné remeslá a architektúra  na Orave

     žiaci 4. roč.

     Povesti z okolia

     práca s literárnym textom. Výber z oravských povestí.

     žiaci 5. roč.

     Dotknime sa knihy

     Kolektívna práca  literárnym textom z úryvkov literatúry pre mládež

     žiaci 6.roč.

      

     Február 2019

     Aká bola Margitka?

     spomienky na detstvo Margity Figuly z knihy Mladosť

     žiaci 8. roč.

     O kom? O čom? O všeličom

     Čítanie, hry, hádanky, úlohy z literárnych textov

     žiaci 3.roč.

     Odetí do krásy

     Ľudový odev aj na Orave, tradičné zhotovovanie odevu

     žiaci 4. roč.

     Ponuka kníh

     ponuka kníh pre 1. – 4  ročník

      

      

     Marec 2019

     Kniha minulosti a dnes

     Vznik písma, kníh, knižníc

     žiaci 6. roč.

     Jar na Orave

     zvyky vynášania Moreny, Veľkej noci, stavania májov

     4. roč.

     Čítanie hravo a veselo

     čitateľské kútiky s náučnou literatúrou

     žiaci 5. roč.

     Čítajme si

     čitateľský maratón

     výstava kníh  pri príležitosti sviatku kníh

      

      

     Apríl 2019

     Zahádala kukulienka

     Príbehy, hádanky, básničky o zvieratkách

     žiaci 1. roč.

     Tancuj, tancuj vykrúcaj

     Ľudové piesne, tradičné hudobné nástroje na Orave

     žiaci 4. roč.

     Vševedko

     Práca s encyklopédiami a náučným textom

     žiaci 4. roč.

     Tvoríme príbehy do kníh

     písanie príbehov na základe vlastnej fantázie a prežitého

     žiaci 5. roč.

      

     Máj 2019

     literárne hry v školskej záhrade

     hádanky a riešenie úloh na základe prečítaného textu

     žiaci 3. roč.

     Na polici v hrnci

     čítaním k poznávaniu zvykov a tradičných jedál v regióne

     žiaci 4. roč.

     Dobre vedieť

     vyhľadávanie   a spracovanie informácií o našom regióne,/osobnosti, kultúrne pamiatky.../ spojené so súťažou

     žiaci 7.- 8. roč.

      

     Jún 2019

     Písmenkovo , Čítankovo

     Básničky, hry , hádanky, riekanky...

     žiaci 2. roč.

     Dotknime sa knihy

     Úcta k našej planéte – práca s encyklopédiami a náučným textom

     žiaci 5.roč.

      

      

     školský  rok 2017/2018

     September

     Kto v knižnici, kto tam býva?

     Prvá návšteva žiakov v knižnici. Formou hádaniek, doplňovačiek sa zoznámia s knihami a knižnicou.

     žiaci 1. roč.

     Povedz mi čo čítaš...

     Oddelenia, orientácia v školskej knižnici, vyhľadávanie kníh, informácií.

     žiaci 5.roč.

     Rodný môj kraj

     Z histórie  nášho regiónu , historické  a kultúrne  pamiatky,   erb mesta a erby obcí.

     Žiaci 3.roč.

     Október

     Rozprávky národov

     Hlasné čítanie rozprávkových príbehov z iných krajín

     žiaci 5. roč.

     Prečítaj mi rozprávku

     Návšteva knižnice žiakov a ich starých  rodičov, ich spomienky na školu, knihy , spojené  čítaním. Podujatie pripravené pri príležitosti  Mesiaca úcty k starším.

     Záložka do knihy

     Zapojenie sa do československého projektu , tvorba záložiek.

     Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

     Zapojenie sa do celoslovenskej súťaže

     November

     Ponad Tatrou blýska

     Kto bol  Janko Matúška,  rodák, podľa ktorého nesie meno naša základná škola?

     Výber  a čítanie oravských povestí

     žiaci 3.roč.

     Nech žijú tradície!

     Význam slova folklór, rodinné a kalendárne  zvyky na Orave

     žiaci 4.roč.

     Hodina s Dankou a Jankou

     Predstavenie knihy, zážitkové čítanie knihy Danka a Janka

     žiaci 2.roč.

     December

     Paľko Vyšňanovie

     Život a tvorba slovenského básnika z Oravy P.O.Hviezdoslava

     žiaci 6.roč.

     Stridžie dni a čas Dohviezdny

     Predvianočné a vianočné tradície na Orave

     žiaci 4.roč.

     Spod školského prachu

     Životná púť a detskí hrdinovia v tvorbe oravského spisovateľa Martina Kukučína

     žiaci 7.roč.

     Vianoce naších predkov

     Beseda o príprave sviatočného jedla, stolovania, veštenia a zvyky spojené s Vianocami.

     Január

     Pasovanie za čitateľa

     Prijímanie prvákov  za čitateľov školskej knižnice

     Príbeh slovenskej hymny

     Život a tvorba Janka Matúšku, predstavenie knihy od autora Petra Hubu.

     žiaci 7. - 8.roč.

     Remeslo má zlaté dno

     Tradičné remeslá a tradičná oravská architektúra

     žiaci 4. roč.

     Chodníčky k povestiam

     Získanie od starých rodičov, zápis povestí z blízkeho  okolia a ich  prezentácia

     žiaci 5.roč.

     Február

     Mladosť

     Omrvinky spomienok  na detstvo Margity Figuli,  z autorkinej  knihy Mladosť

     žiaci 8.roč.

     Keď psíček a mačička spolu gazdovali

     Predstavenie nestarnúcich príbehov z  knihy Rozprávky o psíčkovi a mačičke

     žiaci 2. roč.

     Sedemdesiat sukieň mala...

     Rozprávanie o tradičnom ľudovom odeve spojené s ukážkami

     žiaci 4.roč.

     Fašiangy šialenie

     Zvyky, piesne, jedlá, masky počas Fašiangov – beseda

     žiaci 3.roč.

     Deň UNESCO

     Beseda so žiakmi 3. a 4. ročníka.

     Marec

     Ako sa knihy menili

     Vznik písma, kníh, knižníc...ukážky starých a porovnávanie s novými knihami

     žiaci 6.roč.

     Aby čítanie nebolelo

     Čitateľské kútiky s rôznou  náučnou literat.,  vyhľadávanie informácií a ich prezentácia

     žiaci 5.roč.

     Ide jar, ide jar...

     Zvyky pri vynášaní Moreny, Veľkej noci a sadení májov

     žiaci 4.roč.

     Ćitateľský   maratón

     Deň venovaný čítaniu

     "Pozor som v ohrození"

     Ohrozené živočíchy a rastliny - beseda s pracovníkom Prírodovedného múzea v Oravskom Podzámku

     Apríl

     Lesné domčeky

     Príbehy, hádanky o obyvateľoch lesa

     žiaci 1.roč.

     Spievajže si, spievaj

     Rozprávanie o význame spevu,  ľud. piesňach, nástrojoch, spojené s ukážkami a spievaním

     žiaci 4. roč.

     Rodinka Čimčara

     Predstavenie knihy Čin Čin , deti sa zahrajú na vrabčiu rodinku.

     žiaci 2.roč.

     Máj

     Stretnutie v eko-učebni

     Práca s encyklopédiami formou hry . /význam živočíchov v prírode/

     žiaci 3.roč.

     Varila myšička kašičku

     Tradičná produkcia potravín a  strava na Orave

     žiaci 4.roč.

     Poklady z truhlice

     Výstava krojov, starých predmetov, kníh  v priestoroch školy, ktoré vyhľadajú a zapožičajú žiaci.

     žiaci 1.-9.roč.

     Jún

     Knihy na prázdniny

     Ponuka knižných titulov na prázdniny

     Zahrajme sa s písmenkami

     Súťaž o písmenkách, číslach, obrázkoch

     žiaci 1.roč.

     Dobre vedieť...

     Vyhľadávanie  zaujímavostí, rekordov v náučnej literatúre z rôznych oblastí života .

     žiaci 6.roč.