• Program Zelená škola

    •  

      

     Naša škola sa v školskom roku 2010/2011 zapojila do programu Zelená škola.

                                                   logo programu Zelená škola
          

     Čo je Zelená škola?

     Zelená škola je certifikačno-vzdelávací program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-Schools.

     Program Zelená škola od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu. t.j. pomáhajú znížiťcelkový vplyv školy na životné prostredie.

     Sme presvedčení, že o problematike životného prostredia nestačí len získavať vedomosti, ale že je zároveňnevyhnutné snažiťsa zmeniťnaše konanie. Urobiť zmenu, ktorú je vidieťa cítiť.

     Zelená škola je inšpiráciou, motiváciou a prostriedkom, ktorý pomáha prirodzene prenášať teoretické vedomosti o zodpovednom prístupe k nášmu životnému prostrediu do každodenného života. Tie potom môžu byťreálnym príkladom nielen pre školskú komunitu, ale tiež pre širokú verejnosť.

     Hlavným cieľom programu Zelená škola je nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole i spoločnosti.

      „O čom rozprávaš, to aj urob, tak aj konaj“. Tento postup vedie pedagógov a žiakov k systematickej práci a riešeniu skutočných problémov školy a prostredia, v ktorom žijú. Žiaci sa učia sa tolerancii, kritickému mysleniu, samostatnosti, tvorbe a obhajobe vlastného názoru a zodpovednému konaniu. Škola sa snaží byťotvorená voči novým trendom, novým myšlienkam a alternatívnej pedagogike.

     Participácia, alebo spoločne to ide ľahšie

     Proces Zelenej školy je holistický a prioritne zameraný na ľudí, nie na úlohy. Zahŕňa celú školu spolu s členmi miestnej komunity a aktivuje ich participáciu - spoluúčasť na rozhodovaní a riešení vybraných problémov. Podporuje tímovú prácu a pomáha vytvárať spoločnú víziu školy, ktorá rešpektuje a prakticky chráni životné prostredie.

      

     Metodológia programu

     V programe Zelená škola sa uplatňuje praktická metodika 7 krokov, ktorá bola pre školy vypracovaná podľa systémov environmentálneho riadenia (EMAS/ISO 14 001):

     1. Kolégium Zelenej školy – akčná skupina a organizačný garant programu na škole

     2. Environmentálny audit – analýza súčasného stavu školy, ktorá je podkladom pre systematické plánovanie

     3. Environmentálny akčný plán – dlhodobejšia vízia školy pre zníženie ekologickej stopy rozpracovaná na čiastkové

     ciele a aktivity

     4. Monitoring a hodnotenie – priebežné monitorovania priebehu programu na škole a úspešnosti zavádzaných opatrení

     5. Pro - environmentálna výučba – environmentálna výchova a vzdelávanie vo vyučovaní a Školskom vzdelávacom

     programe

     6. Informovanie a spolupráca – presah pro - environmentálnych aktivít do života školy a jej okolia

     7. Ekokódex – žiakmi umelecky stvárnené hodnoty a profilácia školy na environmentálnu výchovu

      

     Náplňou programu je splnenie týchto 7 krokov Zelenej školy počas certifikačného obdobia (odporúčané sú 2 školské roky). Pre podrobné rozpracovanie je potrebné si v každom certifikačnom období vybraťminimálne jednu z nasledujúcich tém:

     voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleňa ochrana prírody.

     Žiaci sú súčasťou pracovného tímu - Kolégia. Analyzujú súčasnú situáciu na škole v 6 oblastiach (voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleňa ochrana prírody) a následne navrhujú zlepšenia, ktoré sa snažia pri zapojení celej školskej komunity zrealizovať. Svoje predsavzatia a prijaté princípy výtvarne vyjadrujú prostredníctvom Ekokódexu.

     Medzinárodný certifikát a vlajka

     Školy, ktorým sa podarí úspešne zrealizovať všetkých sedem krokov, získajú na konci certifikačného obdobia medzinárodné ocenenie - certifikát „Zelená škola“ a vlajku Eco-Schools. Certifikát má platnosť 24 mesiacov od jeho udelenia Radou Zelenej školy a pre jeho obhájenie je potrebné pokračovaťv účasti v programe. Certifikát Zelená škola je značkou kvality environmentálneho vzdelávania a manažmentu na školách.

     Za čiastočné splnenie podmienok si školy z certifikačnej slávnosti odnesú diplom „Na ceste k Zelenej škole“ a o certifikát a vlajku sa môžu uchádzaťv nasledujúcich školských rokoch.

     Pre bližšie informácie kliknite sem