• Škola priateľská k deťom - 2015/2016

    • Škola priateľská k deťom (ŠPD) je titul, ktorý každoročne udeľuje Slovenský výbor pre Unicef školám, ktoré splnia určité kritériá. 

     Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu programu, kľúčové sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi.

      

     7 základných kritérií, ktoré  je potrebné splniť na získanie titulu Škola priateľská k deťom:

     1. Informovanie detí a rodičov o programe Škola priateľská k deťom.

     2. Školenie pre personál školy.

     3. Nástenka venovaná právam detí, spolupráci s UNICEF a Linke detskej istoty pri SV pre UNICEF.

     4. Práva detí zahrnuté v ŠkVP.

     5. Participácia detí na chode školy. 

     6. Zapájanie školy do aktivít UNICEF Slovensko: Škola pre Afriku, Vianočná zbierka UNICEF, Týždeň modrého gombíka.

     7. Fungujúce Detské riadiace centrum, ktoré sa aktívne podieľa na živote školy.

      

     Škola priateľská k deťom je viac ako splnenie týchto kritérií. Škola, ktorá je otvorená novým podnetom, prostredie, ktoré je pre deti priateľské.

      

     Vyhodnotenie ŠPD za školský rok 2015/2016:

      

     Školenie koordinátorov ŠPD

     Horská chata U daniela, Repište, 8.10. - 9.10.2015

     Školitelia z radov UNICEF, Linky detskej istoty a OZ Marginal

     Školenie bolo zamerané na program Škola priateľská k deťom, prácu koordinátora ŠPD.

      

     Školenie žiakov ZŠ

     Horská chata U daniela, Repište, 27.10. - 29.10. 2015

     Školitelia z radov UNICEF a IPčka - Internetová poradňa pre mladých

     Školenie bolo zamerané na detskú participáciu, prácu žiackych rád a študentských parlamentov a problémy mladých.

      

     BURZA OBLEČENIA – Škola pre Afriku

     7.11.2015

     V rámci projektu Školy pre Afriku sme sa rozhodli uskutočniť Burzu oblečenia, obuvi, hračiek a doplnkov. Túto akciu privítal aj koordinátor Zelenej školy, pretože sa zrecyklovalo  množstvo kusov oblečenia. Žiaci ZŠ J. Matúšku pomáhali roznášať letáky, prijímať, triediť oblečenie,  ale zapojili sa priamo na predaji. Celkovo burzu nepokladáme až za takú úspešnú, pretože ju navštívilo veľmi málo ľudí napriek tomu, že sme urobili akcii dosť dobrú reklamu. Pred nami organizovali rôzne organizácie burzy priamo v DK alebo priľahlých dedinách, preto sa na budúci rok budeme snažiť burzu uskutočniť medzi prvými.

     Do projektu Školy pre Afriku prispievame my, ZŠ J. Matúšku, sumou 42€.

      

     ROVESNÍCKE VZDELÁVANIE PRÁVOM SPOJENÍ

     V decembri 2015 sa uskutočnilo rovesnícke vzdelávanie Právom spojení. Ochotných dobrovoľníkov – rovesníkov bolo 59. V každej triede urobili zážitkové interaktívne vzdelávanie. Čerpali z publikácií Unicef. Školili v 3 verziách. Každú vyškolila jedna p. uč. (Stašová, Tabačáková, Zrnčíková). Potom si koordinátorstvo jednotlivých verzií prevzali žiačky 9.A Stieranková Ivana, Kráľová Frederika, Plutinská Michaela. S jednotlivými štvorčlennými skupinami chodili na jednotlivé vzdelávania.

      

     VIANOČNÁ ZBIERKA UNICEF SNEŽNÁ VLOČKA

     9. - 22. 12.2015

     V rámci vianočnej zbierky UNICEF Snežná vločka sme vyzbierali 29€ a odovzdali 29 pohľadníc ako poďakovanie. Peniaze poputujú pre program výživy detí v Mauritánii.

      

     Stretnutie s Junior Ambasádorom Kristínou Rusnákovou

     11. 2. 2016

     Usporiadanie interaktívneho  workshopu na témy súvisiace s právami dieťaťa bolo určené pre 4.C a 4.A triedy. Workshop bol zameraný na otázky diskriminácie, šikany, stereotypov , priateľstva, UNICEF-u, rozprávali sa aj o Dohovore o právach detí.

      

     Súťaž v kreslení „Malé deti, veľké sny“

     08.03. – 09.05.2016

     Všetky deti o niečom snívajú, po niečom túžia – bez ohľadu na to, či žijú na Slovensku alebo niekde inde vo svete. O čom snívajú deti na Slovensku a o čom tie ostatné vo svete? Čo by slovenské deti dopriali iným deťom? Tak na tieto otázky dali odpoveď deti prostredníctvom štetcov a farbičiek. Víťazné práce boli v dňoch 16. - 22.5.2016 vystavené v nákupnom centre Eurovea v Bratislave. Aj naša škola sa zapojila a medzi vystavené práce sa zaradil aj obrázok s názvom "Keď vyrastiem, chcem byť veterinárka." od Niny Janíkovej zo 6.C.
      

     Workshop Vzdelávanie k ľudským právam v Nórsku

     Drammen, 15. – 17.3 2016

     Tohto workshopu sa zúčastnila Patrícia Zrnčíková.

     Stretnutie bolo pripravené v rámci bilaterálnej spolupráce programu EEA, ktorého správcom je Nadácia otvorenej spoločnosti. Podujatie bolo organizované partnerskou univerzitou University College of Southeast Norway a jeho názov je Teaching for Human Rights and Against Extremism in Norway.

     Prostredníctvom stretnutia spojeného s návštevou miestnej školy a prednáškami bola snaha upevniť dlhodobejšiu spoluprácu medzi zahraničím a Slovenskom ako aj medzi rôznymi aktérmi v sektoroch vzdelávania: učiteľkami a učiteľmi, manažmentom škôl, štátnych vzdelávacích inštitúcií a mimovládnych organizácií ako aj širším prostredím škôl (rodičia, komunita a pod.).

      

     Megafotenie ku Dňu vody

     22.3.2016

     Žiaci našej školy sa zapojili pod hlavičkou UNICEF Slovensko do globálnej virálnej kampane UNICEF,  ktorá sa zamerala na zvyšovanie povedomia verejnosti o klimatických zmenách. 

     Virálna kampaň bola súčasťou aktivít realizovaných v rámci Svetového dňa vody (22. marec).

     Cieľom tejto kampane bolo povzbudiť deti, ale aj dospelých, aby sa viac začali rozprávať o klimatických zmenách, ktoré prebiehajú a ktoré nás ovplyvňujú.

     Odfotili sme detí a učiteľov s rozpaženými rukami vonku. Z fotiek sa vytvorila koláž, ktorú s pridaným hashtagom #ClimateChain zverejnili 22.3. na FB a tým sme sa prepojili aj na celosvetový UNICEF profil.

      

     Seminár "Ako sa vzdelávať v oblasti ľudských práv? "

     8. 4. 2016

     Tohto vzdelávania sa zúčastnili Mgr. Jana Chrenová a Mgr. Patrícia Zrnčíková. 

     Seminár sa uskutočnil v priestoroch V.I.A.C. - Inštitútu pre podporu a rozvoj mládeže v Trstenej. Viedla ho zahraničná dobrovoľníčka a odborníčka na ľudské práva, Ana Manso z Portugalska.

      

     Týždeň modrého gombíka

     16.-20.5.2016

     Celoslovenská zbierka, ktorú organizuje už tradične v máji Slovenský výbor pre UNICEF. Aj v tomto roku sa Základná škola Janka Matúšku stala hlavným koordinátorom a vyslala do ulíc dobrovoľníkov zo šiestich  škôl: Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Obchodnej akadémie, Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Strednej odbornej školy polytechnickej v Kňažej, Strednej zdravotníckej školy a Základnej školy Janka Matúšku . Dovedna 41 dobrovoľníkov vyšlo do ulíc Dolného Kubína, aby vyzbierkovalo čo najviac financií pre podvýživené deti v Mauritánii. Za naše mesto Dolný Kubín posielame 2535,60€. Za našu školu 21 dobrovoľníkov vyzbieralo 1513,44€ a už po druhýkrát sa stalo Najškolou s najvyšším finančným výnosom. Cenu priniesli Erika Szaboóvá, koordinátorka za UNICEF pre školy a Jaro Bekr, ambasádor UNICEF.

      

     Okrúhly stôl k ľudsko - právnemu vzdelávaniu na školách

     Bratislava, 1.6.2016

     Tohto okrúhleho stola sa zúčastnila Patrícia Zrnčíková.

     Stretnutie expertnej skupinky OSF (Nadácia otvorenej spoločnosti) k problematike ľudsko - právneho vzdelávania na Slovensku bolo  akýmsi pokračovaním aktivít, ktoré sme naštartovali na študijnej ceste v Nórsku.

     Cieľom stretnutia bolo prebratie našich aktivít v ideálnom prípade vedúcich k zmene paradigmy vo vnímaní ľudsko – právneho vzdelávania, najmä však z pohľadu prípravy budúcich pedagógov.

     Na okrúhlom stole som hovorila o tom, ako u nás pristupujeme k výuke práv (či už ľudských alebo práv detí). Konkrétne som vyzdvihla projekt Právom spojení, spoluprácu s UNICEF a skúsenosti s realizáciou programu Škola priateľská k deťom, hovorila som o tom, ako sa naše deti zapájajú do výchovno-vzdelávacieho procesu, o aktivitách, ktoré prispievajú k zlepšeniu atmosféry na škole. 

      

     Nahrávanie videa k ŠPD

     24.6.2016

     Natáčanie bolo zamerané na celoškolsky prístup pri vzdelávaní o právach dieťaťa. Do natáčania bolo zapojených 8 štátov s cieľom spropagovať program Škola priateľská k deťom. Rodičia, žiaci i učitelia rozprávali, čím a ako žije naša škola.