• Zápis žiakov do 1. ročníka
     • Zápis žiakov do 1. ročníka

     • Základná škola Janka Matúšku Kohútov sad 1752/4, 026 01 Dolný Kubín

       

      Vás pozýva na

       

      ZÁPIS  do 1. ročníka

       

       

      pre školský rok 2019/2020, ktorý sa uskutoční v priestoroch školy v dňoch:

       

      15. a 16. apríla 2019 ( pondelok, utorok)

      od 14:00 hod do 17:30 hod.

       

      Zápis je povinný pre všetky deti, ktoré do 31.08. 2019 (vrátane) dovŕšia vek 6 rokov  a tiež deti, ktoré mali odloženú povinnú školskú dochádzku.

      K zápisu je potrebné priniesť občiansky preukaz rodiča,  rodný list dieťaťa a vytlačenú elektronickú prihlášku  webovej stránky školy.

       

      Ponuka školy:

       

      • ŠkVP – Múdra sova si v živote všade poradí
      • Pestrá mimoškolská činnosť v ŠSZČ – vých. program Aktívne sovičky
      • ŠKD – vých. program Šikovné sovičky s rannou a poobednou službou
      • Kvalifikovaný učiteľský zbor
      • Spoluprácu s CVČ, ZUŠ, CPPPaP
      • Pomoc školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa
      • Viac informácií na webovej stránke školy www.zsjmdk.edupage.org
    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      dňom 28. 2. 2019 p. PaedDr. Mária Andrisová ukončila svoju pedagogickú činnosť a požiadala o uvoľnenie do dôchodku. Počas svojej pedagogickej činnosti  prešla všetkými pedagogickými pozíciami - bola nám učiteľkou, riaditeľkou, kolegyňou, priateľkou, radcom.

      P. PaedDr. Márii Andrisovej prajeme mnoho krásnych dní s rodinou, veľa zdravia a šťastných chvíľ pri nových zážitkoch a nech jej vydrží úsmev a svetlo, ktoré okolo seba šíri.

      Ďakujeme.

       

      Od 1.3.2019 najneskôr do 30.6.2019 je poverený riadením školy Mgr. Rastislav Eliaš. V máji 2019 sa uskutoční výberové konanie na pozíciu riaditeľa našej základnej školy. Termín a podmienky upresní a zverejní zriaďovateľ školy, Mesto Dolný Kubín.

    • Rodičovské združenie pre rodičov žiakov 8. a 9. ročníka
     • Rodičovské združenie pre rodičov žiakov 8. a 9. ročníka

     • Dňa 22.1.2019 o 15.30 hod. sa uskutoční rodičovské stretnutie pre rodičov a žiakov 8. a 9. ročníka. Strenutia sa zúčastnia zástupcovia stredných škôl a stredných odborných škôl nielen z nášho okresu, ale aj z okolitých okresov.

      Výchovná poradkyňa Mgr. Soňa Bednáriková

    • Každý hlas sa počíta
     • Každý hlas sa počíta

     • Pomôžte získať ďalšie ihrisko pre naše mesto!

      Vážení rodičia, žiaci a priatelia školy,

       

      určite ste zaregistrovali, že spoločnosť Lidl plánuje aj v tomto roku na Slovensku postaviť 10 krásnych, rozprávkových detských ihrísk v mestách, v ktorých má svoje predajne. Naše mesto Dolný Kubín sa opäť prihlásilo do tejto súťaže.

      ZŠ Janka Matúšku plne podporuje túto aktivitu, preto Vás prosíme,

      podporte svojimi hlasmi vybudovanie nového, rozprávkového ihriska! 

      Nové ihrisko pre naše deti závisí od toho, koľko hlasov získa mesto Dolný Kubín,

      preto Vás prosíme, aby ste zahlasovali aj vy na internetovej stránke www.zihadielko.sk

       

      Možno práve Váš hlas rozhodne!

      Hlasujte každý deň až do do 28.2.2019!

      Ďakujeme za Vaše hlasy

    • Úspešný koniec 1. kompletnej bedmintonovej sezóny v kategóriách U11 a U13
     • Úspešný koniec 1. kompletnej bedmintonovej sezóny v kategóriách U11 a U13

     • Je známe, že Základná škola Janka Matúšku v Dolnom Kubíne, pod vedením pani riaditeľky Márie Andrisovej, dlhodobo poskytuje mladým športovcom vynikajúce zázemie. Stará sa o priestorové, materiálne a v neposlednom rade aj o personálne zabezpečenie tak, aby talentované deti mali možnosť ukázať, čo sa v nich skrýva.

      Od apríla 2017 sa najmladší bedmintonisti počas víkendov pravidelne zúčastňovali celoslovenských turnajov od Trebišova až po Bratislavu.

      Po roku a pol v celoslovenskej bedmintonovej súťaži sa mladým bedmintonistom podarilo v sobotu 15. 12. 2018 v Bratislave, kde sa konali Majstrovstvá Slovenskej republiky v kategórii U11 (deti do jedenásť rokov), dosiahnuť výborné výsledky.

      Na Majstrovstvá Slovenska sa prebojovalo 24 najlepších dievčat a 24 najlepších chlapcov z celého Slovenska. Za našu školu, ktorú klubovo zastrešuje bedmintonový klub Kubínske bedmintonové šelmy, štartovalo 13 detí z toho 6 chlapcov a 7 dievčat. Všetky deti podali vynikajúce výkony a bojovali o každý jeden košík. V konečnom zúčtovaní sa nášmu tímu podarilo do ZŠ Janka Matúšku z Bratislavy priviezť :

      2. miesto a striebro z dievčenskej štvorhry, kde dvojica Evka Sárená a Emka Matejčíková vyradila nasadené jednotky, a tak postúpili do finále, kde nestačili na Emu Žiačikovú a Líviu Klačanskú,

      3. miesto a bronzové medaily z chlapčenskej štvorhry – Mário Brodzianský, Matej Matejčík,

      3. miesto a bronzové medaily z dievčenskej štvorhry – Adelka Lachová a Vanesska Osadská,

      3. miesto a bronzovú medailu z dievčenskej dvojhry- Vanesska Osadská.

      Ďalšie veľmi pekné umiestnenia získali Adelka Lachová a Evka Sárená  5. - 6. miesto v dievčenskej dvojhre a 5. miesto Mário Brodzianský v chlapčenskej dvojhre .

      Týždeň pred MSR U11 sa 7 bedmintonistov v staršej kategórii zúčastnilo Majstrovstiev Slovenskej republiky v kategórii U13 v Trenčíne. V tejto kategórii zatiaľ na slovenskú špičku nemáme, ale aj napriek tomu podali deti výborné výkony, ktoré Evke Sárenej, Vanesske Osadskej a Viktorovi Poláčekovi zabezpečili postup do druhého kola.

      Tréneri U13 a U11: Jozef a Anna Vešeléyiovci

      Účastníci MSR U11:

      Eva Sárená, Ema Matejčíková, Adela Lachová, Vanessa Osadská, Nikola Zacharová, Adriána Chylová, Lucia Majcherová

      Mário Brodzianský, Hugo Bogáň, Branislav Kleň, Matej Matejčík, Matej Drobul, Juraj Brišš

      Účastníci MSR U13:

      Naďa Olexová, Katarína Kováčová, Eva Sárená, Vanessa Osadská

      Jakub Sucháň, Simon Kubašek, Viktor Poláček.

      Všetkým srdečne gratulujeme a želáme veľa športových úspechov v ďalších sezónach!

    • Projekt Smart LEGO
     • Projekt Smart LEGO

     • V našej škole máme záujem sústavne skvalitňovať vzdelávanie, preto využívame rôzne inovatívne metódy, ktoré umožňujú žiakom získať zručnosti potrebné pre život. Vo vyučovacom procese dopoludnia aj v mimoškolskej činnosti vytvárame priestor na rozvoj kritického myslenia, podporujeme tvorivý prístup, samostatnosť a predstavivosť.

      Preto sme sa rozhodli využiť  grantový program Nadácie Kia Motors Slovakia s názvom Smart región – Vzdelávanie 2018 a zapojili sme sa do projektovej výzvy Smart Lego. Náš projekt bol podporený sumou 14 242,88 EUR, z ktorej sme nakúpili 8 súprav na podporu vyučovania robotiky. Každá súprava pozostáva z tabletu a stavebníc LEGO Education Mindstorms EV3, LEGO Education WeDo 2.0., LEGO Education - Jednoduché a hnacie stroje. V rámci projektu bude vyškolený jeden učiteľ – vedúci krúžku. Ako súčasť školenia získa škola aj vzdelávací obsah – rozpracované kurikulum na 30 vyučovacích hodín, ktoré bude možné využívať aj počas vyučovacieho procesu.

      Našou snahou je pripravovať žiakov pre technicky zamerané formy vzdelávania aj počas voľnočasových aktivít detí a žiakov - nadviazať na dobrú prácu na vyučovaní aj popoludní počas krúžkovej činnosti. Prepojenie LEGA a programovania nám môže pomôcť zvýšiť záujem žiakov o programovanie a robotiku.

      Na záver školského roku by sme radi zrealizovali rovesnícke vzdelávanie, kde starší žiaci ukážu, ako inak sa dá využívať LEGO stavebnica. Zároveň by sme priblížili žiakom praktické možnosti využitia programovania pri ovládaní robotov.

                                                                                                                              Juraj Machaj

    • Mikulášsky bedmintonový turnaj
     • Mikulášsky bedmintonový turnaj

     • Občianske združenie Kohútik v spolupráci s CVČ Aktívne sovičky,

      organizuje

      Mikulášsky bedmintonový turnaj
      Termín:                      9.12.2018 (nedeľa)

      Miesto konania:        telocvičňa ZŠJMDK

      Právo účasti:             všetky deti (registrované - neregistrované) vo veku od 6 – 15 rokov      ktoré majú radi                                                              bedminton, deti budú rozdelené do kategórií podľa výkonnosti.

      Prihlášky:                  do 6.12.2018 (štvrtok) na adresu: anna.veselenyiova@zsjmdk.org

      Disciplíny:                 dievčenské a chlapčenské dvojhry

      Úbor:                         športový úbor v súlade s predpismi a čistá športová obuv

      Rozhodovanie:          rozhodujú hráči určení vrchným rozhodcom

      Štartovné:                  2 - € (v cene je občerstvenie a teplý nápoj)

      Časový program:

      • otvorenie telocvične:  08:15 hod.
      • prezentácia do:           08:30 hod.
      • slávnostný nástup:      08:45 hod.
      • začiatok turnaja:         09:00 hod.

      Sprievodná akcia: Súťaž o najlepší koláč

      TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!

      Prihlášku na turnaj nájdete TU


    • Riaditeľské voľno pre žiakov 6. - 8. ročníka
     • Riaditeľské voľno pre žiakov 6. - 8. ročníka

     • V súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 518 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo 17. decembra 2010, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách Vám oznamujem, že udeľujem

       

      riaditeľské voľno  žiakom 6. – 8. ročníka ZŠ

       

      dňa 21. novembra 2018

      z dôvodu plynulého zabezpečenia Testovania 5 - 2018.

       

      Zároveň oznamujem, že výchovno-vzdelávací proces 1. – 4. ročníku, v ŠKD a CVČ bude prebiehať v plnom rozsahu podľa rozvrhu. Žiaci 9. ročníka, budú mať skrátený rozvrh hodín.

       

      Prevádzka ŠJ nie je prerušená.

      (Všetci žiaci 6. až 8. ročníka budú odhlásení. V  prípade, že máte záujem o obed, je potrebné sa individuálne prihlásiť deň vopred.)

       

       

      PaedDr. Mária Andrisová, v. r.

             riaditeľka školy