• Pokyny pre rodičov a žiakov do ukončenia školského roka 2019/2020
     • Pokyny pre rodičov a žiakov do ukončenia školského roka 2019/2020

     • Vážení rodičia,

      od pondelka 1. júna 2020 otvárame školu podľa platného usmernenia príslušných orgánov. To znamená, upravili sme obsah a organizáciu vzdelávania žiakov tak, aby boli dodržané  usmernenia MŠVVaŠ SR a zároveň aj hygienicko-epidemiologické opatrenia.

      Pokyny pre zákonných zástupcov a žiakov od 1.6.2020

      Príloha č.1 - Prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa 

      Príloha č.2 - Prehlásenie o čase odchodu z ŠKD

      Z tohto dôvodu Vás prosíme o pochopenie a dôveru, že sme urobili všetko pre to, aby sa aj pri upravených podmienkach Vaše deti cítili v našej škole spokojne a hlavne bezpečne. Situácia na Slovensku sa stále priaznivo vyvíja a podmienky sa menia a upravujú každý týždeň. 

      Pre žiakov bude zabezpečený kvalitný výchovno–vzdelávací proces bez domácich úloh, aby ste si už aj vy, milí rodičia mohli vydýchnuť. Týmto Vám opätovne zo srdca ďakujeme za spoluprácu  a podporu v plnení úloh Vašich detí v domácom prostredí. 

      Aby vaše dieťa mohlo vstúpiť do budovy školy, musíte mu dať:

      Obidve tlačivá si nájdete aj v papierovej forme na dverách do hlavnej budovy školy.

      Nezabudnite svojmu dieťaťu pribaliť 2 rúška a  balíček papierových hygienických vreckoviek každý deň.

       

      Dôležité:

      Ak bude Vaše dieťa chýbať viac ako tri dni v škole, musí  znovu priniesť prehlásenie o zdravotnom stave.

      Prosíme Vás, v prípade ak vaše dieťa nepríde do školy, ihneď informujte o tejto zmene  triedneho učiteľa.

       

      Školský klub detí

      Z dôvodu personálnych a organizačných podmienok bude po vyučovaní ŠKD v prevádzke od 11:15 hod. do  15:30 hod.  Ranná služba a poobedná služba nebudú v prevádzke.

      Z dôvodu zákazu vstupu rodičov do priestorov školy je potrebné, aby ste uviedli presný čas, kedy Vás má dieťa čakať pred hlavným vchodom školy.  Týmto chceme predísť  Vášmu zbytočnému čakaniu na dieťa pred budovou školy.

      To znamená, že dozor nad dieťaťom pred školou  do príchodu rodiča nie je zabezpečený.

       

      Školské stravovanie

      Všetci žiaci, ktorých zákonní zástupcovia prejavili záujem o stravovanie v školskej jedálni sú prihlásení na odber stravy od 1.6.2020. Odhlasovanie zo stravy bude spustené od 1.6.2020. Zákonný zástupca môže odhlásiť svoje dieťa zo stravy prostredníctvom emailu sjzsjmdk@gmail.com alebo na tel. č.: 043/5862459.

       

      Celé znenie rozhodnutia zriaďovateľa Mesta Dolný Kubín o otvorení škôl.

      Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení škôl

       

       

    • Potvrdenie o nastúpení na vzdelávanie na strednej škole
     • Potvrdenie o nastúpení na vzdelávanie na strednej škole

     • Vážení rodičia,

      podľa rozhodnutia Ministertstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je potrebné, aby ste najneskôr do 4. júna 2020 doručili strednej škole, do ktorej bolo Vaše dieťa prijaté na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Toto potvrdenie posiela strednej škole zákonný zástupca, nie základná škola.
      Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

      Vzor potvrdenia je tu: POTVRDENIE

      Rozhodnutie MŠVVaŠ SR je tu: ROZHODNUTIE

    • Informácie pre rodičov 1. až 5. ročníka
     • Informácie pre rodičov 1. až 5. ročníka

     • Vážení rodičia,

      v týchto chvíľach Vás oslovili triedni učitelia s cieľom zistiť záujem o vyučovanie Vašich detí v škole. Chcem Vás ubezpečiť, že priestory školy pred vstupom do tried budú riadne vyčistené, vydenzifikované a pripravené na vyučovanie. Všetkým žiakom bude skenovaná telesná teplota, avšak vstup rodičov a cudzích osôb do priestorov školy bude zamedzený. Odber stravy bude prebiehať vo veľmi prísnych podmienkach podľa pripraveného rozpisu.

      Čas strávený v škole nebude iba o dozore, žiaci sa budú vzdelávať podľa platného obsahu, konečne budú v kontakte s vyučujúcimi a svojimi spolužiakmi. Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať v triedach, rovnako ako pri dištančnom vzdelávaní. Našim cieľom je zistiť ako sú na tom žiaci, skončiť školský rok tak, aby vyučujúci vedeli čo všetko žiaci vedia  a pripraviť si východiská do nového školského roka.

      V rozvrhu nebudú nulté vyučovacie hodiny, dĺžka pobytu v škole bude upravená tak, aby žiaci zmysluplne trávili čas.

      Sme pripravení rešpektovať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach, písomné a ústne skúšanie sa prvé tri týždne od otvorenia škôl nerealizuje, obavy žiaci mať nemusia. Určite bude prebiehať vyučovanie aj na školskom pozemku, realizovať sa budú neformálne aktivity.

      Súčasne s prezenčnou formou vzdelávania sme povinní zabezpečiť vzdelávanie žiakov v domácom prostredí, tu sa však nevyhneme zmenám. Množstvo zmien však bude závisieť od počtu žiakov a skupín v škole, rozvrhu a prítomných učiteľov v škole.

      Našou snahou je umožniť Vám čo najrýchlejší návrat do zamestnaneckého života a odbremeniť Vás od vzdelávania v domácom prostredí.

      V priloženom odkaze sú zverejnené pokyny ministra školstva, povinnosti zriaďovateľa a školy ako aj zákonných zástupcov. https://www.minedu.sk/data/att/16306.pdf

      Ďalšie informácie o organizácii vyučovania Vám poskytneme hneď ako budeme vedieť počty skupín.

       

      Teším sa, že škola opäť ožije a dúfam, že sa čoskoro vrátime do školy v plnom zdraví.

      Mgr. Rastislav Eliaš, riaditeľ školy

      rastislav.elias@zsjmdk.org

    • Prihlasovanie na povinne voliteľné predmety a do školského klubu
     • Prihlasovanie na povinne voliteľné predmety a do školského klubu

     • Vážení rodičia,

      dnes spúšťame elektronické prihlasovanie vašich detí na povinne voliteľné predmety a do školského klubu detí pre budúci školský rok 2020/2021. Tento rok nedostanete do ruky tlačivo, do ktorého by ste za normálnych okolností vyznačili vašu voľbu, ale musíte to urobiť elektornicky cez Edupage. Chceme vás požiadať, aby ste tento výber realizovali do 20.5. 12:00.

      Na výber majú žiaci:

      1.- 8. ročníka - predmety etická výchova alebo náboženská výchova, a to katolícka alebo evanjelická

      6. ročníka - druhý cudzí jazyk - nemecký resp. ruský,  alebo prírodovedné praktiká

      1. - 3. ročníka - školský klub detí 

       

    • Prihlášky na stredné školy
     • Prihlášky na stredné školy

     • Milí rodičia,

      prihlášky na stredné školy sú už pripravené na odoslanie - zabalené v obálkach, teda, čo sa týka prihlášok na stredné školy, práca s nimi je na tento školský rok ukončená.

      Naša škola nebude v tomto školskom roku posielať prihlášky na stredné školy elektronicky cez Edupage ale klasickou poštou, tak ako to v spolupráci s Vami pripravila pani učiteľka Bednáriková.  Prosím Vás, aby ste nevenovali pozornosť reklamnému  mailu, ktorým Vás oslovila firma aSc Agenda - u nás v škole tento spôsob prihlaovania nebudeme realizovať. Bolo by to zbytočné duplikovanie a viedlo by to k chaosu.

       

      Juraj Machaj - zástupca RŠ pre 2.stupeň

    • Prihlášky na stredné školy
     • Prihlášky na stredné školy

     • Milí žiaci, vážení rodičia,

      Vzhľadom k aktuálnej situácii pripomíname, že prihlášky na stredné školy sa pre tento školský rok posielajú na stredné školy priamo zo školy, bez potreby podpisovať prihlášku zákonným zástupcom a bez potvrdenia prihlášky lekárom. 

      Táto informácia sa týka žiakov deviateho ročníka a tiež žiakov piateho ročníka, ktorí chcú študovať na osemročnom gymnáziu.

      Juraj Machaj ZRŠ