• Pozastavenie platieb
     • Pozastavenie platieb

     • Vážení rodičia,

      prosíme Vás, aby ste pozastavili pravidelné platby za školskú stravu, záujmové útvary a školský klub detí z dôvodu prerušenia činnosti školských stredísk. Zároveň si skontrolujte, či máte nedoplatky za školskú stravu, záujmové útvary a školský klub detí a prosíme Vás, aby ste uhradili iba tieto nedoplatky. O opätovnom obnovení platieb Vás  do školských zariadení Vás budeme informovať.

      Prajeme všetkým pevné zdravie.

      Vedenie školy

       

       

    • Ako zvládať tieto dni
     • Ako zvládať tieto dni

     • Milí žiaci, milí rodičia, milí učitelia!

      Uvedomujeme si, aká náročná je aktuálna izolácia doma a aké stresujúce vedia byť informácie, ktoré sa okolo nás niekedy nekontrolovateľne šíria. Je to náročná životná situácia, ktorej sme nikdy predtým nečelili. Vieme to však zvládnuť, ak si jej váhu rozložíme medzi seba a budeme najmä ľudskí. Pevne veríme, že situácia čoskoro pominie, avšak cesta za jej koncom môže byť ešte dlhá. Čo je však dôležitejšie je, že keď sa celé toto skončí, nebudeme si pamätať, čo sme sa učili, aké známky sme dostali, ale budeme si pamätať AKO SME SA CÍTILI. Preto:

       

      Milí rodičia!

      Je v poriadku, keď Vaše dieťa nesplní všetky úlohy hneď na 100%.

      Je v poriadku, keď Vy nedokážete všetky úlohy vysvetliť deťom.

      Uvedomte si, že vy ste vzorom a modelom pre Vaše deti a tak, ako budete zvládať situáciu Vy, tak to bude vplývať aj na Vaše deti.

      Netreba kvôli domácim úlohám tvoriť doma dusnú atmosféru a konflikty.

      S dobrou náladou ide všetko lepšie. Namiesto toho pomáhajte svojim deťom a povedzte im, že ich ľúbite!

       

      Milí žiaci!

      Je v poriadku, keď nesplníte všetky úlohy na 100%, ALE PRACUJTE ZODPOVEDNE! Sami najlepšie viete, aké sú Vaše povinnosti.

      Je v poriadku, keď všetkým úlohám nerozumiete, napíšte svojim učiteľom, určite sa budú snažiť vysvetliť Vám to čo najlepšie.

      Nehádajte sa kvôli úlohám so svojimi rodičmi. Namiesto toho ich požiadajte o pomoc.

      Počúvajte ich a povedzte im, že ich ľúbite!

       

      Milí učitelia!

      Táto situácia nie je jednoduchá ani pre nás, záťaž pociťujeme z každej strany, je preto na nás zvládnuť to s pedagogickým talentom.

      Vieme, že si uvedomujete, že každé dieťa má momentálne rôznu domácu situáciu.

      Oceňujeme, že chápete, ak vám úlohu neodovzdajú v daný deň, a dávate im dostatok času.

      Je skvelé, že ich viete oceniť, pomáhať im, ak niečomu nerozumejú, ste empatickí, trpezliví a ľudskí. Nezabúdajte ani na seba, tiež máte svoje rodiny a svoje povinnosti.  Ste skvelí!

       

      V prípade, že budete mať ťažkosti, budete potrebovať pomoc pri zvládaní školských úloh, poprípade individuálnu konzultáciu, môžete sa ozvať cez Edupage alebo mejlom odborným zamestnancom našej školy:

      školskej psychologičke -  Mgr. Márii Paľovej, PhD. (maria.palova@zsjmdk.org)

      školskej špeciálnej pedagogičke -  Mgr. Ivane Mikulajovej (ivana.mikulajova@zsjmdk.org)

       

    • Opatrenia ministerstva školstva SR
     • Opatrenia ministerstva školstva SR

     • V skratke:

      Školy sú zatvorené až do odvolania.

      Testovanie-9 2020 je zrušené.

      Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája 2020.

      Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020.

      Zápis do 1. ročníka sa uskutoční od 15. do 30. apríla 2020, ale bez osobnej prítomnosti detí.

      Dištančné vzdelávanie žiakov www.ucimenadialku.sk.

    • Upozornene Ministerstva vnútra SR Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra
     • Upozornene Ministerstva vnútra SR Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra

     • Dobrý deň,

      v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu COVID - 19 Ministerstvo vnútra SR Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra upozorňuje, že na území Slovenska boli zaznamenané nové prípady podvodov na senioroch. Neznáme osoby kontaktujú telefonicky, ale aj osobne seniorov s požiadavkou zmerania teploty, ponuky pochybných farmakologických prípravkov a iné, čím chcú zneužiť súčasnú situáciu vo svoj prospech. Prosíme, upozornite seniorov na tieto nové praktiky podvodníkov. V prípade, ak by boli svedkami obdobného konania, je potrebné kontaktovať políciu  na t. č. 158.

      Klienti sa v súčasnosti môžu obrátiť na Informačnú kanceláriu v Žiline v čase od 8:00 – 11:00 hod. (v čase osobnej prítomnosti zamestnancov), telefonicky (041/511 74 25) alebo prostredníctvom LiveChatu na www.prevenciakriminality.sk.

      Vedenie školy

    • Informácie pre rodičov k vyučovaniu od 16.3.2020 do 27.3.2020
     • Informácie pre rodičov k vyučovaniu od 16.3.2020 do 27.3.2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v období od 16.3.2020 do 27.3.2020 vrátane sa budú žiaci vzdelávať podľa pokynov jednotlivých vyučujúcich. V pracovných dňoch v čase od 8.30 hod. do 13.00 hod. sú vyučujúci k dispozícii žiakom prostredníctvom služobného emailu a školského informačného systému edupage. Ak nemáte prihlasovacie údaje do školského informačného systému, môžete o ne požiadať svojho triedneho učiteľa.

      Žiadame Vás, aby ste zabezpečili prácu žiakov podľa pokynov vyučujúcich a dohliadli na ich vzdelávanie sa. Úlohy sú záväzné, vyučovanie sa uskutočňuje takouto formou. Žiakov 9. ročníka čaká Testovanie 9 – 2020 a prijímacie pohovory. Je veľmi dôležité, aby nepoľavili v príprave.

      Vážení rodičia, prosíme Vás o trpezlivosť a spoluprácu, s takouto formou vzdelávania sa prvýkrát stretáva väčšina žiakov a učiteľov.

      Vedenie školy


      Emailové adresy učiteľov

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľské voľno pre žiakov 1. - 9. ročníka

      Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z, o podrobnostiach a organizácii školského roka v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 518/2010 Z.z. ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z. z, o podrobnostiach a organizácii školského roka udeľujem

       

      riaditeľské voľno  žiakom 1. – 9. ročníka

      Základnej školy Janka Matúšku v Dolnom Kubíne

      v dňoch

      13. marca 2020 (piatok)

      16.marca 2020 (pondelok)

       

      z dôvodov preventívneho zatvorenia školy v súvislosti s  opatreniami proti šíreniu ochorenia koronovírusu - COVID-19.

       

      1. Zároveň oznamujem, že výchovno-vzdelávací v ŠKD, CVČ nebude prebiehať. 
      2. Prevádzka ŠJ je prerušená - všetci žiaci budú odhlásení zo stravovania.

       

       

      Mgr. Rastislav Eliaš, v. r.

              riaditeľ školy

    • Súťaž
     • Súťaž

     • TECHNICKÝ ŠIKULA

      Dňa 03. marca 2020 sme reprezentovali našu školu na 3. ročníku súťaže Technický šikula, ktorá sa konala na SOŠ polytechnickej na Kňažej.
      Zúčastnilo sa ho 30 súťažiacich z 15 základných škôl Oravy a Liptova.
      Cieľom súťaže bolo zábavnou formou preveriť technickú zručnosť školákov pri riešení
      rôznych logických hlavolamov a technických úloh. Najnáročnejšou časťou tohto ročníka
      súťaže bola výroba a následná skúška funkčnosti dreveného katapultu, žiaci strieľali na terč a získavali ďalšie body. Súťaž bola nie len na body ale aj na čas.
      Na prvom  mieste sa umiestnila naša Základná škola Janka Matúšku v zastúpení žiakov 7. ročníka:

      Adam Mikula 7.A a Miroslav Jurovčík 7.C .

      Chlapci získali okrem diplomu , stavebnice od firmy Miba a vlastnoručne zhotoveného katapultu aj veľa nových poznatkov a kamarátov.

      Víťazom srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník.

       

                                                                                                                                                                PK Techniky

    • Koronavírus - preventívne opatrenia Mesta Dolný Kubín
     • Koronavírus - preventívne opatrenia Mesta Dolný Kubín

     • Dňa 10. 3. 2020 zasadal krízový štáb mesta Dolný Kubín, kde boli prijaté nasledovné opatrenia:

       

      • podľa rozhodnutia Mesta a hlavnej okresnej hygieničky zatiaľ nie je dôvod, aby sa zatvárali školské zariadenia, preto všetky ZŠ, MŠ, ZUŠ ZOSTÁVAJÚ OTVORENÉ,
      • školy majú prijať zvýšené hygienické  štandardy,
      • krúžková činnosť detí môže prebiehať. 
      • zakazuje sa však zatiaľ do 23. 3. 2020 prenájom telocviční a priestorov škôl pre cudzích nájomníkov,
      • v školách sa nesmú organizovať iné podujatia – olympiády, metodické školenia, kultúrne a športové  podujatia, exkurzie, rodičovské združenia a pod.,
      • zatvorený je AquaRelax a zimný štadión.

           Ďalej žiadame rodičov o dodržanie pokynov Úradu verejného zdravotníctva a ich opatrení - pri zhoršení zdravotného stavu dieťaťa - komunikácia s ošetrujúcim lekárom, sledovanie zdravotného stavu a prípadná karanténa na pokyn lekárov.

      Preventívne opatrenia Mesta Dolný Kubín proti šíreniu koronavírusu.

    • Akcia na podporu čitateľskej gramotnosti
     • Akcia na podporu čitateľskej gramotnosti

     • Knižný veľtrh

       

      Dňa 5. marca 2020 sme v tretích  ročníkoch zrealizovali akciu Knižný veľtrh, kde si žiaci medzi sebou prezentovali zaujímavé  prečítané knihy.

    • Návšteva 6. A
     • Návšteva 6. A

     • Mobilné planetárium

      Tento týždeň sme obohatili naše bežné školské vyučovanie účasťou na Mobilnom planetáriu v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Odborní pracovníci hvezdárne si pre našu 6.A triedu pripravili vizuálny dokument Zo Zeme do vesmíru - dobrodružná výprava za spoznávaním tajomstiev vesmíru. Zážitkom bolo vstúpiť do nafúknutej pologule, ľahnúť si na zem a len tak vnímať oblohu a vesmír, ako keby sme boli ich súčasťou. V závere programu sme mali možnosť pozrieť si výstavu prekrásnych astronomických fotografií. Ďakujeme za krásny zážitok.

    • Lyžiarsky výcvik
     • Lyžiarsky výcvik

     • Aj v školskom roku 2019/2020 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku s dennou dochádzkou v lyžiarskom stredisku Roháče – Spálená.

      Ministerstvo školstva SR poskytlo na lyžiarske výcvik príspevok v hodnote 150 eur na žiaka. Vďaka tomuto príspevku si mohli žiaci vypožičať výstroj v stredisku, využiť lyžiarske vleky a lanovku a tiež použiť stravovacie zariadenie na výdaj obedov. V cene bola taktiež zahrnutá doprava autobusom.

      Lyžiarsky areál je vhodný aj pre začiatočníkov, pre ktorých sme využili detské lyžiarske vleky s malým prevýšením, ako aj pre lyžiarov, ktorí využívali lanovku a horné vleky v areáli strediska. Žiaci mali k dispozícií priestor, kde sa prezúvali a na noc si odkladali lyžiarsky výstroj.

      Lyžiarsky výcvik prebiehal podľa stanoveného harmonogramu.

      Veríme, že sa žiakom na lyžiarskom výcviku páčilo a budú naň mať krásne spomienky.

       

      Vypracoval: Mgr. Peter Kiša