• Výška príspevkov do rodičovského združenia Kohuťák
     • Výška príspevkov do rodičovského združenia Kohuťák

     • Rodičovské združenie Kohuťák
      ZŠ Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45793506


      Oznam pre rodičov o výške príspevkov do rodičovského združenia Kohuťák

      Výška príspevku schválená RR:
      13€ za prvé dieťa
      13€ za druhé dieťa
      6€ za tretie dieťa
      Za ďalšie deti (štvrté a dalšie) sa už príspevok neplatí.


      Príspevok je potrebné uhradiť na účet občianskeho združenia Kohuťák alebo v hotovosti triednemu učiteľovi (ak nie je možné na účet) najneskôr do 15. novembra 2019.

      Bankový účet je vedený v Slovenskej sporiteľni a.s.

      Číslo účtu: SK95 0900 0000 0051 0922 9338


      Do poznámky pre prijímateľa uveďte: Meno a priezvisko dieťaťa (detí) a triedu (triedy)


      V prípade vkladu v hotovosti na účet na pobočke banky je potrebné k danej sume pripočítať 3,00 € (poplatok banke za vklad).


      Poznámka: Platbu za viac detí je možné vykonať jedným platobným príkazom. V tom prípade uveďte poznámky mená a triedy všetkých detí.