• POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
     • POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

     • Srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie,

      ktoré sa uskutoční dňa 1. 10. 2019 (utorok) o 16:00 hod.

      v učebniach základnej školy.

      Program:

      • plenárne rodičovské združenie sa uskutoční o 16.00 hod. a bude vysielané cez školský rozhlas,
      • triedne rodičovské stretnutia.

      Vaša účasť je vítaná a potrebná.
      Tešíme sa na Vás!

    • Čítanie je zábava, radosť aj poučenie
     • Čítanie je zábava, radosť aj poučenie

     • Základná škola Janka Matušku, Kohútov sad 1752/4, 026 01 Dolný Kubín

      Na tejto škole sa realizuje projekt s názvom:

      Čítanie je zábava, radosť aj poučenie dáva

      Kód projektu: 312011S225

      Trvanie projektu: 07/2019 – 06/2021

      Typ projektu: dopytovo- orientovaný

       

      Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

      Jeho poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

       

        Informačné plagáty projektu

       

      www.minedu.gov.sk          https://www.employment.gov.sk/sk/       www.esf.gov.sk                        https://ludskezdroje.gov.sk/ 

    • Každá kvapka sa počíta
     • Každá kvapka sa počíta

     • Vyhodnotenie zberu  použitého rastlinného oleja  „Každá kvapka sa počíta“

       

       

      V školskom roku  2018/2019 Základná škola Janka Matúšku  v  spolupráci s firmou  Trafin Oil Sk s.r.o. realizovala už    5. ročník zberu použitého rastlinného oleja  z domácností

      Každá kvapka sa počíta

       Množstvo použitého oleja počas školského roka narastalo, evidenciu viedli pani kuchárky v školskej jedálni a pracovníci firmy v pravidelných intervaloch olej odvážali na ďalšie ekologické spracovanie.

      Celkové množstvo odovzdaného rastlinného oleja  počas školského roka 2018/2019 bolo 235 litrov.

      Oceňujeme všetkých žiakov, ktorí sa zapojili a priniesli použitý olej z domácností, z rodín. Čakala na nich sladká odmena a pre troch najúspešnejších žiakov aj vecná odmena.

      Tu sú výsledky:

      1 miesto – Jaňák Šimon 3C               48 litrov

      2 miesto-  Šamík Tobiáš 4D               25 litrov

      3.miesto – Podbrežný Adam 6A       22 litrov

       

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Veľké poďakovanie patrí rodičom, starým rodičom, susedom,  zamestnancom školy

      a obyvateľom mesta, ktorí prispeli k tomu, aby sa použitý olej z domácností nevylieval

      do kanalizácie alebo do komunálneho odpadu, ale ekologicky spracoval.

       

       

      Stačí málo, aby sme urobili niečo pre seba, 

       našu budúcnosť a životné prostredie.

       

      PS:  My sme neskončili, ale pokračujeme a pripravujeme  ďalšie odmeny za účasť.

      Šiesty ročník programu „ Každá kvapka sa počíta“ začína už v septembri 2019.

      Nezabudnite nádoby s olejom označiť, t.j. napísať meno žiaka + triedu a odovzdať

      na vrátnici ZŠ.

       

                                                                                                     Vedúca školskej jedálne

    • Príhovor riaditeľa ZŠ Janka Matúšku pri príležitosti začiatku školského roka 2019/2020
     • Príhovor riaditeľa ZŠ Janka Matúšku pri príležitosti začiatku školského roka 2019/2020

     • Dobrý deň, vážení rodičia, milí žiaci, vážený pedagogický zbor,
      vítam Vás na Slávnostnom otvorení školského roka 2019/2020.

      Pozerám sa na prvákov a premýšľam, či aj oni cítia to isté chvenie ako ja, keď som bol 1. septembra 1980 prvákom. Cítil som radosť z nového, obavy z neznámeho, ale najviac som sa tešil, že už po obede nemusím spať...

      Vítam Vás v našej škole, ktorú voláme Kohuťák a pozrite sa, aká je veľká. Pred Vami stoja spolužiaci, ktorých budete stretávať na školských chodbách, v jedálňach na rôznych akciách. Sľubujem Vám, že na konci školského roka pod vedením p. učiteliek - Alenky, Lydky, Stanky a Karinky budete vedieť písať, čítať a počítať, slušne sa naučíte behať po chodbách a skrývať sa za skrinkami. Určite Vás p. učiteľky z materských škôl výborne pripravili na vstup do 1. ročníka. Verím, že aj Vaši rodičia budú spokojní z toho, čo ste sa naučili a koľko získali poznatkov. Prišli noví prváci, ale ja žiaci z iných škôl, ktorých tu vítam a teším sa na nich. Vás, starších spolužiakov,  prosím, aby ste ich privítali v našej veľkej škole a boli im v prípade potreby nápomocní.

      Milí piataci,
      bude to pre Vás veľká zmena, nebudete mať stále na pomoci p. triednu učiteľku a p. vychovávateľku, svoju triedu budete požičiavať aj iným žiakom. Verím, že ste sa tešili na 5. ročník, vyrástli ste, zmeníte triedne kolektívy, nájdete nových kamarátov.

      Milí deviataci,
      prajem Vám, nech sa Vám podarí správny výber strednej školy, tiež Vám prajem veľa síl, trpezlivosti a vytrvalosti v učení a pri príprave na Testovanie 9 - 2020  a prijímacie skúšky. Vraví sa, že šťastie praje pripraveným - nech sa Vám darí po celý rok v príprave na vyučovanie, a potom aj to šťastie príde, nech ste na svoje výsledky hrdí.

      Vážení rodičia,
      prosím Vás o dôveru, trpezlivosť a čas, ktorý potrebujú pedagógovia na svoju prácu. Všetci máme rovnaké povinnosti a práva, spoločne ich rešpektujme, a tak dosiahneme spoločný cieľ.Verte mi, hodnoty vo výchove a vzdelávaní máme rovnaké, ako vy. Priamou komunikáciou vieme veľa dosiahnuť.

      Vážený pedagogický zbor,
      prajem Vám veľa trpezlivosti, kreativity, vytrvalosti a radosti pri práci s deťmi. Povolanie, ktoré sme si vybrali  je ťažké, výsledky svojej práce vidíme s veľkým časovým odstupom a poďakovanie sa nie vždy dostane. V porovnaní s inými povolaniami máme výhodu - stretávame sa vždy s mladými ľuďmi, ktorí nám nedovolia starnúť a svojimi nápadmi, huncútstvami a nazeraním na život nás držia v strehu. Majme na pamäti, že pred nami sú mladí ľudia s ich radosťami, potrebami, túžbami a starosťami - rešpektujme ich.
      Srdečne vítam nové posily v našom pedagogickom zbore:
      -    pani učiteľka Mgr. Simona Luptáková, ktorá bude učiť na 1. stupni,
      -    po materskej dovolenke sa vrátila na 2. stupeň pani učiteľka Mgr. Matrina Leyková - bude učiť anglický jazyk,
      -    Mgr. Mária Záňová bude vyučovať geografiu a informatiku,
      -    Mgr. Klaudia Kovalčíková bude vyučovať matematiku a nemecký jazyk
      -    v školskom klube bude pracovať a vychovávať deti p. Mgr. Natália Ťuchová.

      Zmena je i vo vedení školy. Zástupkyňou pre 1. stupeň je Mgr. Gabriela Brňáková, zástupcom riaditeľa školy pre 2. stupeň je Mgr. Juraj Machaj a  zástupkyňou pre CVČ je p. Mgr. Anna Vešelényiová.

      Zmeny sú i v triednictve, ale to už viete, lebo vás triedne pani učiteľky i pán učiteľ privítali v škole.
      Poprajme si veľa šťastných chvíľ v rodine, ktorú voláme Kohuťák. Má viac ako 700 žiakov, viac ako 80 pracovníkov.

      Poprajme si veselý školský rok plný objavovania zákonitostí, techniky, prírody, športových a pohybových akcií, výletov a exkurzií. Buďme hrdí na školu, ktorá ponúka pestrú paletu krúžkov,  je moderne vybavená, má skúsených pedagógov. Každý z nás svojimi malými každodennými dobrými skutkami - disciplínou v škole, prípravou na vyučovanie, dodržiavaním pravidiel  a úsmevom dotvára každodennú  pohodu v škole.
      Prajem Vám,  nech nájdete v medzi týmito múrmi vždy človeka, ktorý Vám pomôže, nech máte komu vrátiť úsmev. Prajem Vám veľa trpezlivosti, radosti z objavovania a poznávania, veľa úspechov a hlavne veľa lásky. Nech nový školský rok 2019 - 2020 bude pre vás tým, na ktorý budete radi spomínať.

      Mgr. Rastislav Eliaš
      riaditeľ školy