• Stravovanie žiakov od 1.9.2019
     • Stravovanie žiakov od 1.9.2019

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v školskom roku 2019/2020 školská jedáleň pri Základnej škole Janka Matúšku z kapacitných dôvodov nedokáže zabezpečiť vydávanie obedov pre všetkých žiakov. Prioritne zabezpečíme stravovanie žiakov od najnižších ročníkov a žiakom športových tried, ktorí pokračujú vo vyučovaní v popoludňajších hodinách. Z tohto dôvodu sme nútení pristúpiť  k zabezpečeniu stravovania od 1.9.2019 pre žiakov VIII.B, VIII.C a IX.B, IX.C v školskej jedálni pri Obchodnej akadémii. Podmienky prihlasovania, výška a spôsob platby, čas odberu stravy v školskej jedálni pri Obchodnej Akadémii Vám oznámime s časovým predstihom v druhej polovici augusta 2019.

      V prípade poklesu stravníkov, bude umožnené žiakom spomenutých tried opätovné stravovanie sa v našej školskej jedálni.

                                                                                                                                           Vedenie školy