• Zápis žiakov do 1. ročníka
     • Zápis žiakov do 1. ročníka

     • Základná škola Janka Matúšku Kohútov sad 1752/4, 026 01 Dolný Kubín

       

      Vás pozýva na

       

      ZÁPIS  do 1. ročníka

       

       

      pre školský rok 2019/2020, ktorý sa uskutoční v priestoroch školy v dňoch:

       

      15. a 16. apríla 2019 ( pondelok, utorok)

      od 14:00 hod do 17:30 hod.

       

      Zápis je povinný pre všetky deti, ktoré do 31.08. 2019 (vrátane) dovŕšia vek 6 rokov  a tiež deti, ktoré mali odloženú povinnú školskú dochádzku.

      K zápisu je potrebné priniesť občiansky preukaz rodiča,  rodný list dieťaťa a vytlačenú elektronickú prihlášku  webovej stránky školy.

       

      Ponuka školy:

       

      • ŠkVP – Múdra sova si v živote všade poradí
      • Pestrá mimoškolská činnosť v ŠSZČ – vých. program Aktívne sovičky
      • ŠKD – vých. program Šikovné sovičky s rannou a poobednou službou
      • Kvalifikovaný učiteľský zbor
      • Spoluprácu s CVČ, ZUŠ, CPPPaP
      • Pomoc školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa
      • Viac informácií na webovej stránke školy www.zsjmdk.edupage.org
    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      dňom 28. 2. 2019 p. PaedDr. Mária Andrisová ukončila svoju pedagogickú činnosť a požiadala o uvoľnenie do dôchodku. Počas svojej pedagogickej činnosti  prešla všetkými pedagogickými pozíciami - bola nám učiteľkou, riaditeľkou, kolegyňou, priateľkou, radcom.

      P. PaedDr. Márii Andrisovej prajeme mnoho krásnych dní s rodinou, veľa zdravia a šťastných chvíľ pri nových zážitkoch a nech jej vydrží úsmev a svetlo, ktoré okolo seba šíri.

      Ďakujeme.

       

      Od 1.3.2019 najneskôr do 30.6.2019 je poverený riadením školy Mgr. Rastislav Eliaš. V máji 2019 sa uskutoční výberové konanie na pozíciu riaditeľa našej základnej školy. Termín a podmienky upresní a zverejní zriaďovateľ školy, Mesto Dolný Kubín.