• ŠKD 2009/2010

    • Počet oddelení:          9
     Počet žiakov:          219
     Kontakt: 0918 884 963


     • Zoznam vychovávateliek ŠKD. 
     • Pokyny pre rodičov.  
     • Pravidlá správania sa žiakov. 
     • Žiadosť o uvoľnenie z ŠKD. 
     • Žiadosť o prijatie do ŠKD.    

      Výchovný program ŠKD   -  "Šikovné sovičky"


     "Deti a hodinky nemôžeme stále naťahovať - musíme ich nechať niekedy aj bežať."

                                                                                                                        Jean Paul


     Plán záujmového vzdelávania a činností     " Plán je zostavený z rôznych aktivít chronologicky po jednotlivých mesiacoch.
     " Plán je možné meniť podľa potreby detí a počasia.
     " Počas školského roka budú pravidelné prezentácie prác detí v priestoroch školy.
     " Hlasné čítanie vo všetkých oddeleniach bude systematicky prebiehať počas celého školského roka a bude zamerané na konkrétnu vekovú skupinu detí.

     SEPTEMBER - "Zoznamujeme sa"

     " Zoznamovacie hry s deti 1. ročníkov, vytváranie kamarátskych vzťahov s prváčikmi.
     " Oboznámenie detí s poriadkom ŠKD a ostatných priestorov školy.
     " Oboznamovanie nových deti so školským prostredím.
     " Hry a súťaže v prírode, vychádzky do terénu.
     " Poznávanie okolia školy, bezpečné a slušné správanie pri vychádzkach.

     Spoločné akcie ŠKD:
     " Výzdoba interiéru ŠKD a priestorov školy.
     " Súťaž plagátová tvorba na tému "Moje prázdniny"
     " Týždeň spoločných prianí. Čo očakávam od pobytu v ŠKD počas roka.

     OKTÓBER - "Je tu jeseň"

     " Zber prírodnín na výtvarnú činnosť.
     " Poznávanie prírody - určovanie stromov, rastlín a húb.
     " Maľovanie farebnými krieda na chodník.
     " Športové súťaže v telocvični.
     " Stolné a zábavné hry v triede. Práca s plastelínou.

     Spoločné akcie ŠKD:
     " Mesiac úcty k starším, zhotovenie darčekov pre starých rodičov, návšteva Domova dôchodcov.
     " Imatrikulácia - prijatie prváčikov medzi školákov
     " Drakiáda"

      NOVEMBER - "Farebný svet okolo nás"

     " Výtvarná činnosť s využitím prírodnín a farebných listov.
     " Práca s papierom: loďky, čiapky, kvety...
     " Pohybové hry a súťaže v telocvični.
     " Voľný výber hier, stavebnice, počítače, video.

     Spoločné akcie ŠKD:
     " Športové popoludnie v telocvični, súťaže medzi oddeleniami
     " Príprava na Vianočnú besiedku
     " Výzdoba interiéru školy


     DECEMBER - "Vianočný čas"

     " Hlavná téma - Mikuláš, Vianoce.
     " Výroba vianočného priania a ozdôb na vianočný stromček.
     " Počúvanie a spievanie piesní a kolied, vianočné zvyky a tradície.
     " Hry na snehu - sánkovanie.
     " Pohybové hry v telocvični.

     Spoločné akcie ŠKD:
     " "Týždeň Vianočných príprav"
     " "Vianočná ozdoba" - súťaž medzi oddeleniami
     " Vianočná besiedka
     " Vianočná burza

     JANUÁR - "Biela pani Zima"

     " Rozprávanie o Vianociach - výtvarné stvárnenie.
     " Sánkovanie, hry na snehu.
     " Posilnenie a hry v telocvični.
     " Voľný výber hier, stavebnice, video.

     Spoločné akcie ŠKD:
     " Protidrogová prevencia - beseda v spolupráci s políciou Slovenskej republiky.
     " Zápis detí do prvého ročníka, príprava darčekov a programu.

     FEBRUÁR - "V zdravom tele - zdravý duch"

     " Športové aktivity v telocvični - loptové hry.
     " Hry na snehu - stavanie sôch zo snehu.
     " Výroba karnevalových škrabošiek.
     " Čítanie a premietanie rozprávok a výtvarné stvárnenie rozprávkových bytostí.

     Spoločné akcie ŠKD:
     " Fašiangové zvyky a tradície, výzdoba interiéru ŠKD a školy.
     " Fašiangový karneval ŠKD.

     MAREC - "Kto nám klope na dvere?"

     " Jarné vychádzky, pozorovanie jarnej prírody, poznávanie jarných rastlín.
     " Výtvarné aktivity - príprava na Veľkú noc, výroba veľkonočných dekorácií, rozprávanie o veľkonočných zvykoch.
     " Stolné a zábavné hry v triede. Počítače, video.

     Spoločné akcie ŠKD:
     " Čitateľská súťaž k mesiacu knihy.
     " Rozprávkové popoludnie.
     " Jarná výzdoba interiéru ŠKD a školy.
     " Veľkonočná burza


     APRÍL - "Mesto kde žijem"

     " Poznávanie nášho mesta a jeho okolia pomocou informačnej techniky - internet.
     " Počúvanie ľudovej piesne.
     " Vychádzky do prírody, poznávanie jarných rastlín.
     " Dopravná výchova, vzdelávanie v oblasti dopravy.
     " Športové a loptové hry v telocvični.

     Spoločné akcie ŠKD:
     " "Eko týždeň" úprava okolia školy
     " "50 krát o prírode" - vedomostná súťaž
     " "Týždeň bezpečnosti, deň bez úrazu"

     MÁJ - "Kto sa rád hrá - nehnevá"

     " Pohybové hry a súťaže v areáli školy. Hry zamerané na uvoľnenie a odbúranie agresivity u detí.
     " Netradičné súťaže.
     " Maľovanie na chodníku a na kamene.
     " Súťaže v telocvični.
     " Deň matiek, príprava darčekov.

     Spoločné akcie ŠKD:
     " "Bludiskom k pokladu" - orientačná súťaž.
     " Voľba "Kráľovnej a kráľa ŠKD".

     JÚN - "Kto to klope na dvere? Hurá prázdniny!"

     " Deň detí - najobľúbenejšie hry a súťaže.
     " Zábavné popoludnie - Predveď čo vieš (spev, tanec, pantomíma, vtipy).
     " Voľný výber hier a stavebníc.
     " Pohybové aktivity v prírode (hry, súťaže).
     " Upratovanie a drobné opravy hračiek.

     Spoločné akcie ŠKD:
     " "Sladký trojboj" veselé súťaže o sladké odmeny.
     " "Kreslenie na chodník" súťaž medzi oddeleniami.
     " Týždeň splnených prianí. Čo všetko sa mi počas roka v ŠKD splnilo.