• ŠKD 2010/2011

    • Počet oddelení:        10
     Počet žiakov:          246
     Kontakt: 0918 884 963, 0907 065 457

      

     • Zoznam vychovávateliek ŠKD. 
     • Osobný spis dieťaťa - doložka.  
     • Pokyny pre rodičov. 
     • Prevádzka ŠKD. 
     • Žiadosť o prijatie do ŠKD.    
     • Žiadosť o uvoľnenie z ŠKD.    

         

     Zoznam vychovávateliek ŠKD 

      

     I.oddelenie 

     1.A

     Mária Vrbová

     II.oddelenie

     1.B

     Elena Chovanová

     III.oddelenie

     1.C

     Mgr. Adela Záňová 

     IV.oddelenie

     1.D, 2.B

     Stašová Zuzana

     V.oddelenie

     2.A, B

     Iveta Palugová

     VI.oddelenie

     2.C, B

     Anna Kokošková 

     VII.oddelenie

     3.A, 4.A

     Jana Fašánková

     VIII.oddelenie

     3.B, 4.B

     Mgr.Katarína Štubendeková

     IX.oddelenie

     3.C, 4.B

     Dáša Popelková

     X. oddelenie

     4.C, 5. roč.

     Bc. Anna Vešelényiová

      

      

     Prevádzka ŠKD v školskom roku 2010/2011

     • ŠKD je v prevádzke po celý školský rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov.
     • Ranná služba v ŠKD: od 06:30 do 07:15hod. zabezpečuje jedna vychovávateľka
     • Poobedná služba:       od 16:00  do 17:00 hod.  zabezpečuje jedna vychovávateľka
     • Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je 3,33 €, mesačne na jedného žiaka.
     • Po predložení dokladov o sociálnej odkázanosti môže riaditeľ školy  rozhodnúť o znížení (výška poplatku je v tom prípade 1,66€ mesačne).

       

     ŠKD - pravidlá

     • Rodič je povinný oboznámiť vychovávateľku so zdravotným stavom svojho dieťaťa z dôvodu rýchlej pomoci v prípade potreby. Ide predovšetkým o závažné ochorenia /diabetes, alergie, ochorenie srdca.../.

     • V ZŠ Janka Matúšku je celoplošný zákaz používania mobilných telefónov a MP3 prehrávačov. Tento zákaz sa vzťahuje aj na ŠKD.

     • Žiadame rodičov detí, aby ich podľa možností vyzdvihovali z klubu čo najneskôr. Vyžaduje si to skladba činnosti ŠKD, ktorá je časovo rozvrhnutá do 16,00 hod.

     • Poplatok za pobyt v ŠKD je nutné uhradiť najneskôr do 10. dňa daného mesiaca.

     • Upozorňujeme rodičov, že uvoľnenie detí z ŠKD nie je možné na základe telefonickej žiadosti. Pre takéto uvoľnenie je nutné písomného potvrdenie zo strany rodiča.

     • Odhlásenie detí zo stravovania v školskej jedálni je v prípade potreby povinný nahlásiť rodič.