• ŠKD 2017/2018

    • Oznam pre rodičov o výške príspevkov v ŠKD,

     ktoré sú ustanovené na základe:

     Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Dolný Kubín č. 5/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí v materskej škole, žiakov v základnej umeleckej škole a na činnosť školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

      

     • Výška príspevku v ŠKD pri ZŠ Janka Matúšku, je 10 € mesačne, suma zohľadňuje náročnosť a druh klubovej činnosti.
     • Príspevok je potrebné uhradiť mesiac vopred, najneskôr do 20. dňa v kalendárnom mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.
     • Príspevok v školskom klube detí na základe rozhodnutia riaditeľa školy, ktorej súčasťou je školský  klub detí, je možné znížiť alebo odpustiť ak:
      1. Zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi  a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (viac v Poriadku pre ŠKD na www.zsjmdk.edupage.org.
      2. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú podmienky, ktoré takúto zmenu odôvodňujú.

      

     Upozornenie

     V Základnej škole Janka Matúšku sa príspevky uhrádzajú na základe systému bezhotovostných platieb, teda prevodom na účet uvedený nižšie.

      

     V tomto školskom roku je potrebné uhradiť príspevok za september a október najneskôr do 20. septembra.

      

     Číslo účtu: 3556054358/0200

     IBAN:    SK66 0200 0000 0035 5605 4358

     Suma:   10 € mesačne alebo 5 € mesačne pre deti na základe osobitnej žiadosti.

      

     V prípade vkladu na účet priamo v banke  je potrebné k danej sume pripočítať manipulačný poplatok za vklad v hotovosti.

     Na identifikáciu platby je veľmi dôležitá Poznámka pre prijímateľa, v ktorej uveďte:

     ŠKD, meno, priezvisko dieťaťa, trieda, ktorú navštevuje.

      

     Do variabilného symbolu (VS) uveďte variabilný symbol Vášho dieťaťa, ktorý bol každému žiakovi vygenerovaný a môžete ho zistiť po prihlásení sa k účtu svojho dieťaťa na www.zsjmdk.edupage.org.

     Postup, ako získať VS:

     • Rodič sa prihlási na www.zsjmdk.edupage.org  na základe prihlasovacieho mena a hesla, ktoré má dieťa automaticky pridelené.
     • Po prihlásení sa v sekcii KOMUNIKÁCIA zobrazí lišta, kde ako druhá ikonka sú uvedené PLATBY. Po „rozkliknutí“ sa zobrazia všetky potrebné informácie vrátane VS.  

      

     Po uhradení poplatku bude platba priradená k dieťaťu (bez Poznámky pre prijímateľa  a variabilného symbolu to nie je možné), a zákonný zástupca si ju bude môcť skontrolovať pri prihlásení do systému.

      

      

      Poriadok ŠKD - 2.časť Školského poriadku ZŠJMDK.

      Poriadok ŠKD - Príloha 1 : Denný poriadok v ŠKD

      Poriadok ŠKD - Príloha 2 : Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD.

      Poriadok ŠKD - Príloha 3 : Žiadosť o prerušenie dochádzky v ŠKD.

      Poriadok ŠKD - Príloha 4 : Žiadosť o odhlásenie dieťaťa zo ŠKD.

      Poriadok ŠKD - Príloha 5 : Žiadosť zákonného zástupcu o zníženie príspevku na činnosť v ŠKD.

      Poriadok ŠKD - Príloha 6 : Žiadosť o uvoľnenie dieťaťa zo ŠKD.