•  

     POZOR ZMENA ČÍSLA ÚČTU ŠKD !!!

     CVČ a ŠKD už majú svoje samostatné účty

     Úprava spôsobu platby (Čl. IV Vnútorného poriadku ŠKD)

     1. Výška príspevku v ŠKD pri ZŠ Janka Matúšku, je 12 € mesačne, suma zohľadňuje náročnosť a druh klubovej činnosti.

     2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za činnosť v ŠKD uhrádza zákonný zástupca takto:

     • prvá platba v sume 24 €   za mesiace september a október najneskô         do 20. septembra
     • druhá platba v sume 24 € za mesiace november a december                       do 20. októbra
     • tretia platba v sume 36 € za mesiace január, február a marec                       do 20. februára
     • štvrtá platba v sume 36 € za mesiace apríl, máj a jún                                    do 20. apríla.

     3. V ZŠ Janka Matúšku sa využíva systém bezhotovostných platieb, teda prevodom na účet:

     číslo účtu v tvare IBAN:    SK07 0200 0000 0041 2709 6554

     Dôležité upozornenia:

     • V prípade vkladu na účet priamo v banke je potrebné k danej sume pripočítať manipulačný poplatok
     • Na identifikáciu platby je veľmi dôležitá POZNÁMKA PRE PRIJÍMATEĽA, v ktorej uveďte

     meno a priezvisko dieťaťa + trieda, ktorú navštevuje.

     • Do variabilného symbolu (VS) uvedie KÓD, ktorý získa po prihlásení sa k účtu svojho dieťaťa na www.zsjmdk.org.

     Postup, ako získať VS:

     • Rodič sa prihlási na www.zsjmdk.org na základe prihlasovacieho mena a hesla, ktoré má dieťa automaticky pridelené.
     • Po prihlásení sa v sekcii KOMUNIKÁCIA zobrazí lišta, kde ako druhá ikonka sú uvedené PLATBY. Po „rozkliknutí“ sa zobrazia všetky potrebné informácie vrátane VS.

     4.   Po predložení dokladov, že zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení alebo o odpustení príspevku na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD. Zákonný zástupca musí o to požiadať prostredníctvom tlačiva – príloha č. 5.

     Výška zníženého poplatku je 6 € mesačne pre deti na základe osobitnej žiadosti. V závislosti od toho sú platby v sumách 12, 12, 18 a 18 € štyrikrát ročne.

      

      Poriadok ŠKD - 2.časť Školského poriadku ZŠJMDK.

      Poriadok ŠKD - Príloha 1 : Denný poriadok v ŠKD

      Poriadok ŠKD - Príloha 2 : Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD.

      Poriadok ŠKD - Príloha 3 : Žiadosť o prerušenie dochádzky v ŠKD.

      Poriadok ŠKD - Príloha 4 : Žiadosť o odhlásenie dieťaťa zo ŠKD.

      Poriadok ŠKD - Príloha 5 : Žiadosť zákonného zástupcu o zníženie príspevku na činnosť v ŠKD.

      Poriadok ŠKD - Príloha 6 : Žiadosť o uvoľnenie dieťaťa zo ŠKD.