• Informácia - hmotná núdza
     • Informácia - hmotná núdza

     • Dobrý deň, vážení rodičia,

      obraciam sa na Vás so žiadosťou o nasledovnú informáciu: Prosím všetkých rodičov, ktorí dostali rozhodnutie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a majú nárok na dávky v hmotnej núdzi alebo deti žijúce v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, aby sa ozvali na t. č. 0918 919 606 alebo emailom na adresu rastislav.elias@zsjmdk.org.

      Zároveň Vás prosím, ak sa v budúcnosti zmení Vaša životná situácia a budete poberať dávky v hmotnej núdzi alebo Váš príjem  je najviac vo výške životného minima, oznámte to škole - listom, písomne alebo osobne. Deti z týchto rodín môžu dostať príspevok na školské pomôcky.

       

      S pozdravom

      Mgr. Rastislav Eliaš

      riaditeľ školy

     • Martin Kukučín v 5.B


     • V stredu sme mali trošku nezvyčajnú hodinu literatúry. Pani učiteľka nám čítala. Ešte pred tým sme sa
      rozprávali o Martinovi Kukučínovi. Niečo sme už o ňom vedeli, ale tiež sme sa dozvedeli pár nových
      informácií, napr. že bol lekárom Červeného kríža, a tak sa dostal až do Patagónie. Musíme povedať,
      že nás dosť prekvapilo, že bol lekárom, poznali sme ho ako spisovateľa z Jasenovej.
      Tiež sme si pozreli jeho poviedku Rysavá jalovica. Názov sme poznali, ale obsah veľmi nie. Zaujímavé
      spracovanie v podobe krátkeho animovaného videa nás veľmi zaujalo a pobavilo. Tiež nás prinútilo
      zamyslieť sa. A nakoniec sme si prečítali poviedku Poza školu. Bola veľmi milá. O chlapcovi, ktorého
      tak uchvátila krásna jarná oravská príroda, že sa rozhodol jeden deň stráviť za školou. A potom to
      oľutoval. Úprimne, aj sme mu v určitých momentoch rozumeli, najmä keď sa trápil s „počtami“.

      Jakub a Tomáš z 5.B

    • Letný denný tábor ŠKD 2020
     • Letný denný tábor ŠKD 2020

     • Program: spoločenské a športové hry, tvorivé dielne, jednodňový výlet, návšteva kina,...

      Termín podania prihlášok a odoslania platby je do 24 .júna 2020.

      Prihlášku odovzdajte na vrátnici školy

      Prihláška je tu - prihláška

      Kontakt: Mgr. Gabriela Brňáková tel. +421 918 919 605

    • Informácie pre rodičov a žiakov
     • Informácie pre rodičov a žiakov

     • Pokyny pred nástupom do školy 22. 6. 2020,

      pre rodičov a žiakov

      2. stupňa (6. – 9. ročník)

      Vážení rodičia,

      od pondelka 22. júna 2020 otvárame školu podľa platného usmernenia príslušných orgánov aj pre žiakov 6. až 9. ročníka. Upravili sme obsah a organizáciu vzdelávania žiakov tak, aby boli dodržané  usmernenia MŠVVaŠ SR a zároveň aj hygienicko-epidemiologické opatrenia.

      Aby vaše dieťa mohlo vstúpiť do budovy školy, musí odovzdať v prvý deň príchodu do školy, dôsledne vyplnené tlačivo ktoré si môžete stiahnuť tu: prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa .

      Tlačivo nájdete aj v papierovej forme na dverách do hlavnej budovy školy.

      Pre žiakov bude zabezpečený kvalitný výchovno-vzdelávací proces. Žiaci sa budú učiť 5 vyučovacích hodín denne, podľa upraveného rozvrhu, ktorý žiaci dostanú od svojich triednych učiteľov. Počas tohto obdobia nebudú vyučujúci žiakom zadávať domáce úlohy, aby ste si už aj vy ich rodičia oddýchli.  Opätovne Vám zo srdca ďakujeme za spoluprácu  a podporu v plnení úloh Vašich detí v domácom prostredí. 

      Nezabudnite svojmu dieťaťu každý deň pribaliť 2 rúška a balíček hygienických vreckoviek.

      Žiaci musia nosiť rúška počas celého pobytu v škole, mimo kmeňovej triedy. V kmeňovej triede si rúška môžu zložiť.

      Dôležité:

      • ak bude Vaše dieťa chýbať viac ako tri dni v škole, musí  znovu priniesť prehlásenie o zdravotnom stave,

      • prosíme Vás, v prípade ak vaše dieťa nepríde do školy, ihneď informujte o tejto zmene  triedneho učiteľa.

      Školské stravovanie

      Všetky potrebné informácie nájdete TU.

       

      Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

       

    • Oznam pre rodičov žiakov 6.-9. ročníka
     • Oznam pre rodičov žiakov 6.-9. ročníka

     • Žiaci, ktorí nastúpia do školy od 22.06. do 30.06.2020 a rodičia ich prihlásili na obed  budú mať nárok na dotáciu

       1,20 € / každý obed.

      Zaplatiť je potrebné : 

      žiaci 6-9 roč. ................. 8 € réžia + doplatok k obedu 0,03 € x 7 obedov = 0,21€  spolu: 8,21 €

      žiaci športových tried .. 8 € réžia + doplatok k obedu 0,28 € x 7 obedov = 1,96 €  spolu: 9,96 €

      Podmienkou uplatnenia dotácie na obed je účasť na vyučovaní. V prípade ak žiak nebude na vyučovaní, obed si musíte odhlásiť!!! Ak obed nebude odhlásený, rodič platí cenu obeda v plnej výške.

      Výdaj obedov bude prebiehať podľa rozpisu do 13.00 hod.

      Odhlasovanie:  deň vopred, najneskôr do 7,00 hod ráno na daný deň.

       

      V prípade ak Vám zostal preplatok z preddavku ( zálohy) 25 € ( ktorý sa platil na začiatku školského roku v auguste 2019 jednorázovo) zaplatiť nemusíte, ale poplatok za obedy od 22.06. do 30.06.2020 vám môžeme odpočítať  zo sumy preddavku( zálohy), resp. preplatku.

      Stav vášho konta v školskej jedálni zistíte na stránke https://www.eskoly.sk/kohutovsad4/jedalen po prihlásení, kde ŠJ eviduje obedy.

      V prípade otázok kontakt: sjzsjmdk@gmail.com

      Telefón: 043/5862459

    • Zmena organizácie školského vyučovania
     • Zmena organizácie školského vyučovania

     • Vážení rodičia,

      od pondelka 15. júna 2020 sa mení organizácia školského vyučovania nasledujúcim spôsobom:

      • Žiaci vstupujú do školy len hlavných vchodom.
      • Žiakom sa pri vstupe do školy nebude merať teplota.
      • Je otvorený ranný klub v čase od 6:30 do 7:15.
      • Od 7:15 môžu žiaci vstupovať do školy a po odložení vecí do skriniek vchádzať do svojich tried.
      • ŠKD ostáva naďalej otvorený pre deti 1.-3. ročníka do 15:30deti sa vrátia do svojich pôvodných oddelení (ako pred prerušením vyučovania).
      • Žiadame všetkých rodičov, ktorých deti už v tomto školskom roku nenastúpia do ŠKD, aby poslali odhlášky svojim pani vychovávateľkám. Následne im upravíme platbu za ŠKD.

       

      Ostáva v platnosti:

      • Zákaz vstupu rodičom a cudzím osobám do budovy školy – rodičia čakajú na svoje deti naďalej pred školou.
      • Žiaci, ktorí prvýkrát idú do školy, alebo sa vrátili po troch dňoch neúčasti na vyučovaní, musia doniesť Prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.
      • Nosenie rúšok v budove školy – mimo triedna vyučovaní a školskej jedálne počas obedu.
      • Ranná dezinfekcia rúk pri vstupe do školy.

       

      Príloha č.1 - Prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa 

      Príloha č.2 - Prehlásenie o čase odchodu z ŠKD

       

      Školský klub detí

      Z dôvodu zákazu vstupu rodičov do priestorov školy je potrebné, aby ste uviedli presný čas, kedy Vás má dieťa čakať pred hlavným vchodom školy.  Týmto chceme predísť  Vášmu zbytočnému čakaniu na dieťa pred budovou školy.

      To znamená, že dozor nad dieťaťom pred školou  do príchodu rodiča nie je zabezpečený.

       

      Školské stravovanie

      Všetci žiaci, ktorých zákonní zástupcovia prejavili záujem o stravovanie v školskej jedálni sú prihlásení na odber stravy od 1.6.2020. Zákonný zástupca môže odhlásiť svoje dieťa zo stravy prostredníctvom emailu sjzsjmdk@gmail.com alebo na tel. č.: 043/5862459.