Navigácia

Projekty

Stránka sa venuje projektom realizovaných žiakmi a pedagógmi našej školy.
 

Aktuálne projekty:

Projekt Smart LEGO

Projekty s kozmixom

Malá finančná akadémia s Kozmixom (2016/2017)

- Misia modrá planéta (2017/18)

Zdravie na tanieri - Radšej málo a často, ako naraz veľa

Športová akadémia Mateja Tótha

Florball SK LIGA

 

Dlhodobé projekty:

Program Zelená škola

Recyklohry

Alino

Škola priateľská k deťom

Srdce na dlani

Sme v škole

 

Národné projekty, do ktorých je škola zapojená:

Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

- predmety – spolupráca s Centrom vedecko-technických informácií SR (predtým ÚIPŠ),

Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania

spolupráca s NÚCEM Bratislava – projekty sú spolufinancované z prostriedkov EÚ

ZŠ Odborne

- podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej  výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami a tak posilniť polytechnickú výchovu hlavne v predmetoch technika a fyzika

- v druhej etepe projektu rozšíriť realizáciu v predmetoch biológia a chémia

- spolupráca so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania

Duálne vzdelávanie a zvýšenie atrktivity a kvality OVP

- spolupráca so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školsko, prostredí

- spolupráca s VÚDPaP Bratislave

 

Školské projekty:

Adoptuj si seniora

Spolupráca so ZŠ Komenského v Pelhřimove

 

Ukončené projekty:

Arwancovo bez predsudkov

Európa v škole

Jedlá zmena

Jedzme zodpovedne

Drevené skvosty Oravy a blízkeho okolia

Unplugget

Druhý krok

Póla radí deťom

Florbalové leto

Zem je naše ihrisko

Mestečko mieru a slobody

Duša Fujary

Interreg III A Slovensko - Poľsko

Comenius - "Kultúrna rozmanitosť na scéne Európy"


 

Novinky

Štvrtok 24. 1. 2019

Počet návštev: 11462451