Navigácia

Školská jedáleň

Školský rok 2018/2019

2018_02_07_SJ_rozhodnutie.pdf Školský rok 2018/2019   Informácie: 

Nový systém evidencie a odhlasovania stravy  http://www.eskoly.sk/

Používanie stravovacieho systému http://www.eskoly.sk/:

 

Patby za stravné  :

DENNÝ POPLATOK za stravovanie  a DOPORUČENÝ MESAČNÝ POPLATOK:

 

Desiata :    1-9 ročník                0,30 €                                                        6 €

Obed :       1-4 ročník                 1,01 €        + réžijné náklady mesačné 2 €     22 €    

                 5-9 ročník                1,09 €        + réžijné náklady mesačné 2 €     24 €           

                 5-9 ročník( šp.triedy) 1,29 €      + réžijné náklady mesačné 2 €       28 €

                 dospelí stravníci        1,19 €      + réžijné náklady k dennému obedu

Rozhodnutie č. R/2018/47 o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie detí, žiakov, študentov a dospelých osôb v zariadení školského stravovanie.

 

 

Číslo účtu :    

VÚB Banka  a.s. Dolný Kubín

 SK14 0200 0000 0000 2103 1332 SWIFT:  SUBASKBX    

Doplňujúci údaj : Meno a Priezvisko žiaka/ stravníka. / a trieda,( prosíme nezabúdajte pri platbách na tento údaj.)

Variabilný symbol: číselný kód bude pridelený novým stravníkom v septembri 2018                                                               ( budete ho  používať pri platbách za stravu)

Platby za stravné  sa realizujú :

  • platbou cez internet banking
  • trvalým príkazom v banke

  • poštovou poukážkou

 

Do pozornosti všetkým rodičom, zákonným zástupcom:       

Stravné sa musí zaplatiť mesačne vopred , najneskôr do 25.dňa v mesiaci!    V prípade, že stravné nebude zaplatené ani po upozornení, stravník/žiak bude zo stravovania ohlásený.

Výdaj stravy :

Desiata :  sa vydáva v čase veľkej prestávky 

                v hlavnej budove ZŠ a v jednotlivých častiach ZŠ.

Obed :     sa vydáva v čase od 11,15 - 14,15 hod. v školskej jedálni.

Obedy sa žiakom podávajú len v školskej jedálni. Nie je povolené, aby žiaci jedlo prekladali z taniera do iných nádob. Vnútorné predpisy školskej jedálne to zakazujú, ako aj nariadenie RÚVZ ako kontrolného orgánu. Povinnosťou   školskej jedálne je zabezpečiť  zdravotnú  neškodnosť podávaných  pokrmov  a dodržiavanie  zásad  prevádzkovej a osobnej hygieny.

Odhlasovanie stravy :  Používajte len jeden z uvedených spôsobov!

Obed bude možné odhlásiť len elektronicky deň vopred, najneskôr do 7.00 hod. ráno v aktuálny deň jedným zo spôsobov:

  • stravovací systém: http://www.eskoly.sk/
  • e-mail Školskej jedálne.(sjzsjmdk@gmail.com)
  • terminál ŠJ, ktorý je umiestnený pri hlavnom vchode do budovy školy, na vrátnici, s použitím čipu, podľa návodu na obsluhu, ktorý je uložený pri termináli,

 

Dôležité:

Telefonické odhlasovanie je zrušené. 

Za neodhlásené obedy sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje.

Počas neprítomnosti žiaka v škole sa obed do obedára nevydáva (§2, vyhláška č. 330/2009 Z. z.o zariadení školského stravovania). Vašou povinnosťou je odhlásiť ho zo stravovania.  Školská jedáleň ZŠ Janka Matúšku v Dolnom Kubíne  má  zavedený systém odhlasovania žiakov nepretržite do 7,00 hod. ráno na aktuálny deň.  Je to dostatočný čas na to, aby rodič  žiaka pre neprítomnosť  v škole zo stravy odhlásil. Len v akútnych a mimoriadnych prípadoch, bude možné vydať obed do obedára len prvý deň ochorenia.

  • Prihlasovanie nového stravníka počas školského roka, alebo celkové odhlásenie zo stravy je potrebné nahlásiť osobne alebo e-mailom  ŠJ. Všetky zmeny v priebehu školského roka, hlavne číslo účtu nahlásiť písomne do e-mailu.  Platby za žiakov( súrodencov) je potrebné   posielať samostatne a jednotlivo( stravník/žiak má pridelený kód, ktorý sa použije ako Variabilný symbol), z dôvodu skvalitnenej evidencie. 

 

                     

Upozornenie:  Ak žiak/stravník  hrubo poruší  v školskej jedálni Školský poriadok ZŠ, bude zo stravovania vylúčený.

 

Kontakt:  Holková Iveta vedúca ŠJ 

                 Hlinická Alena administratívny pracovník ŠJ     

                 e-mail Školskej jedálne.(sjzsjmdk@gmail.com)

                 telefón  : +421435862459

 

                                                                                                                     

 

Novinky

Štvrtok 24. 1. 2019

Počet návštev: 11462073