Navigácia

Základné informácie o testovaní T9-2018

 

Riadny termín: 21. marca 2018 (streda)

Testovanie je určené: žiakom 9. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím).

 

Ciele testovania:

  • získať obraz o vzdelávacích výsledkoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ (ISCED 2) a monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium (ISCED 3),
  • poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

 

Testované predmety

  • matematika,
  • slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.

 

Rozsah testovaného učiva

Testuje sa učivo, ktoré obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre žiakov ZŠ, ktorou je Štátny vzdelávací program pre žiakov 2. stupňa ZŠ.

 

Kognitívne úrovne vo VUJ a SJL:

Zapamätanie – poznávanie a rozpoznávanie, vybavovanie.

Porozumenie – interpretácia, usudzovanie, porovnávanie, dedukcia, vysvetľovanie, dokazovanie.

Aplikácia – použitie postupu na riešenie problému, implementácia.

Analýza – rozlišovanie, usporiadanie, prisudzovanie.

Hodnotenie – určovanie, vyvodzovanie. 

 

v MAT:

Porozumenie – konštruovanie významu na základe získaných informácií .

Aplikácia – použitie postupu alebo štruktúry v rôznych situáciách.

Analýza – rozloženie na časti a určenie ich vzájomného vzťahu.

Hodnotenie – posúdenie podľa daných kritérií.

 

Typ testov T9 a očakávaná úspešnosť

Sú to testy relatívneho výkonu, tzv. NR testy – norm-referenced (rozlišujúce). Výkon žiaka sa porovnáva s výkonom ostatných žiakov, ktorí riešili ten istý test. Očakávaná priemerná úspešnosť žiakov je 50-60 %.

 

Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré pero.

Zakázané pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

 

Termín zaslania výsledkov:

V elektronickej podobe získajú ZŠ výsledky začiatkom 17. apríl 2018.

Výsledkové listy dostanú ZŠ - 30. apríla 2018.

 

Náhradný termín:

Náhradné testovanie sa bude konať 5. apríla 2018 (štvrtok) v krajských mestách.

Zúčastniť sa ho môžu iba žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu.

Prihlášku na náhradný termín je potrebné podať do 23. apríla 2018. Informácie o testovaní: www.nucem.sk/Testovanie 9

 

Harmonogram

Matematika

8.00 – 8.10 h (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

8.10 – 8.20 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8.20 – 9.20 h (60 minút) – administrácia testu

9.20 – 9.25 h (5 minút) – zozbieranie testov a OH

9.25– 9.45 h (20 minút) – prestávka

 

Slovenský jazyk a literatúra/Maďarský jazyk a literatúra

9.45 – 9.55 h (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

9.55 – 10.05 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10.05 – 11.05 h (60 minút) – administrácia testu

11.05 – 11.10 h (5 minút) – zozbieranie testov a OH

11.10 – 11.45 h (35 minút) – prestávka pre školy s VJM/VJU

 

 

 

Kompletné informácie o Testovaní 9 - 2018 TU.

Novinky

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 18.10.2018)
Lea Koloušková (IV.C)
Eva Kutlíková (VII.A)
Lukáš Cengel (VII.A)
Lukáš Feranc (II.C)
Lukáš Gočál (III.A)
Lukáš Gálik (VII.A)
Lukáš Hrubjak (V.C)
Lukáš Hutira (VIII.B)
Lukáš Karcol (I.C)
Lukáš Kubišta (IV.B)
Lukáš Kuric (IV.B)
Lukáš Kytas (II.B)
Lukáš Laurinčík (I.B)
Lukáš Obrcian (VI.A)
Lukáš Polesný (II.C)
Lukáš Remko (VI.C)
Lukáš Zubaj (III.A)
Zajtra (Piatok 19.10.2018)
Sebastián Peter Kováč (IV.C)
Soňa Ranostajová (VIII.C)
Kristián Hnilica (VI.C)
Kristián Povala (VII.B)
Pozajtra (Sobota 20.10.2018)
Ladislav Kakačka (IV.D)

Štvrtok 18. 10. 2018

Počet návštev: 10846401