Navigácia

Základné informácie o testovaní T9-2018

 

Riadny termín: 21. marca 2018 (streda)

Testovanie je určené: žiakom 9. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím).

 

Ciele testovania:

  • získať obraz o vzdelávacích výsledkoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ (ISCED 2) a monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium (ISCED 3),
  • poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

 

Testované predmety

  • matematika,
  • slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.

 

Rozsah testovaného učiva

Testuje sa učivo, ktoré obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre žiakov ZŠ, ktorou je Štátny vzdelávací program pre žiakov 2. stupňa ZŠ.

 

Kognitívne úrovne vo VUJ a SJL:

Zapamätanie – poznávanie a rozpoznávanie, vybavovanie.

Porozumenie – interpretácia, usudzovanie, porovnávanie, dedukcia, vysvetľovanie, dokazovanie.

Aplikácia – použitie postupu na riešenie problému, implementácia.

Analýza – rozlišovanie, usporiadanie, prisudzovanie.

Hodnotenie – určovanie, vyvodzovanie. 

 

v MAT:

Porozumenie – konštruovanie významu na základe získaných informácií .

Aplikácia – použitie postupu alebo štruktúry v rôznych situáciách.

Analýza – rozloženie na časti a určenie ich vzájomného vzťahu.

Hodnotenie – posúdenie podľa daných kritérií.

 

Typ testov T9 a očakávaná úspešnosť

Sú to testy relatívneho výkonu, tzv. NR testy – norm-referenced (rozlišujúce). Výkon žiaka sa porovnáva s výkonom ostatných žiakov, ktorí riešili ten istý test. Očakávaná priemerná úspešnosť žiakov je 50-60 %.

 

Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré pero.

Zakázané pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

 

Termín zaslania výsledkov:

V elektronickej podobe získajú ZŠ výsledky začiatkom 17. apríl 2018.

Výsledkové listy dostanú ZŠ - 30. apríla 2018.

 

Náhradný termín:

Náhradné testovanie sa bude konať 5. apríla 2018 (štvrtok) v krajských mestách.

Zúčastniť sa ho môžu iba žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu.

Prihlášku na náhradný termín je potrebné podať do 23. apríla 2018. Informácie o testovaní: www.nucem.sk/Testovanie 9

 

Harmonogram

Matematika

8.00 – 8.10 h (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

8.10 – 8.20 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8.20 – 9.20 h (60 minút) – administrácia testu

9.20 – 9.25 h (5 minút) – zozbieranie testov a OH

9.25– 9.45 h (20 minút) – prestávka

 

Slovenský jazyk a literatúra/Maďarský jazyk a literatúra

9.45 – 9.55 h (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

9.55 – 10.05 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10.05 – 11.05 h (60 minút) – administrácia testu

11.05 – 11.10 h (5 minút) – zozbieranie testov a OH

11.10 – 11.45 h (35 minút) – prestávka pre školy s VJM/VJU

 

 

 

Kompletné informácie o Testovaní 9 - 2018 TU.

Novinky

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 17.7.2018)
Eva Petláková (V.A)
Pozajtra (Štvrtok 19.7.2018)
Lukáš Hutira (VII.B)

Utorok 17. 7. 2018

Počet návštev: 10320931