Navigácia

Školská knižnica

Základné informácie

 

 

Školská knižnica pri ZŠ Janka Matúšku Dolný Kubín

Naša školská knižnica  je určená na priame používanie čitateľom.  Je to organizovaná zbierka tlačených materiálov. Členmi  - čitateľmi sú nielen  žiaci našej školy a jej zamestnanci,  ale i široká verejnosť. Hlavne študenti vysokých škôl, ktorí tu  vyhľadávajú   rôzny odborný materiál z oblasti  pedagogiky, jazykov, filozofie, matemetiky, biológie, atď .

Poskytuje:
- výpožičky knižničných jednotiek
- prístup na internet
- besedy, aktivity, tvorivé dielne

Ponúka:

- beletriu žiacku , pre dospelých

- náučnú literatúru

- metodický materiál

V školskej knižnici každý mesiac prebiehajú aktivity zamerané aj na regionálnu výchovu :

Každoročne dopĺňame knižničný fond zakúpením nových publikácií .

 

Ponuku podujatí  v školskej knižnici pre 1. a 2. stupeň ZŠ nájdete TU

 

P L Á N    P R Á C E

školský  rok 2018/2019

Fotodokumentáciu z akcií Školskej knižnice nájdete TU.

September 2018

Nebojme sa byť múdrymi

orientácia a oddelenia v knižnici, vyhľadávanie a zaraďovanie kníh

žiaci 5. roč.

Záložka do knihy spája školy

zapojenie sa do československého projektu. Spolupráca s p. učiteľkou Ondrejkovou

žiaci 1. a 2. Stupňa ZŠ

Prvýkrát v našej knižnici

Návšteva prvákov v školskej knižnici, zoznámenie sa s knihami formou hádaniek, básničiek.

 

Október 2018

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

zapojenie sa do celoslovenskej súťaže

žiaci 1. A 2. Stupňa ZŠ

S rozprávkou do sveta

čítanie ,  práca s knihou – rozprávky iných národov

žiaci 5. roč.

Posedenie pri knihe

Čítanie starým rodičom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

žiaci 4. roč.

 

November 2018

Od básne, po hymnu

o vzniku slovenskej hymny, čítanie povestí a básní J. Matúšku, podľa ktorého nesie meno naša základná škola

žiaci 7.-8. roč.

Vrátka do minulosti

Rozprávanie o ľudových tradíciách , kalendárne a rodinné zvyky

žiaci 4. roč.

Dotknime sa knihy

literárne stretnutie – práca s textom

žiaci 6. 7. 8  roč.

S knihou je zábava

výber textov z detskej literatúry, hádanky, doplňovačky

žiaci 2. roč.

 

December 2018

Vianočný spisovateľ

život, tvorba M.Kukučína, detskí hrdinovia z poviedok autora

žiaci 7.roč.

Dotknime sa knihy

práca s literárnym  a informačným textom

žiaci 7.roč.

Zima na Orave

predvianočné, vianočné zvyky

žiaci 4. roč.

 

Január 2019

Už  som  čitateľ

Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice

žiaci 1. roč.

Oslava hviezd s Hviezdoslavom

život , tvorba významného oravského básnika. Čítanie a práca s baladami.

žiaci 6. roč.

Šuster, drž sa svojho kopyta

tradičné remeslá a architektúra  na Orave

žiaci 4. roč.

Povesti z okolia

práca s literárnym textom. Výber z oravských povestí.

žiaci 5. roč.

Dotknime sa knihy

Kolektívna práca  literárnym textom z úryvkov literatúry pre mládež

žiaci 6.roč.

 

Február 2019

Aká bola Margitka?

spomienky na detstvo Margity Figuly z knihy Mladosť

žiaci 8. roč.

O kom? O čom? O všeličom

Čítanie, hry, hádanky, úlohy z literárnych textov

žiaci 3.roč.

Odetí do krásy

Ľudový odev aj na Orave, tradičné zhotovovanie odevu

žiaci 4. roč.

Ponuka kníh

ponuka kníh pre 1. – 4  ročník

 

 

Marec 2019

Kniha minulosti a dnes

Vznik písma, kníh, knižníc

žiaci 6. roč.

Jar na Orave

zvyky vynášania Moreny, Veľkej noci, stavania májov

4. roč.

Čítanie hravo a veselo

čitateľské kútiky s náučnou literatúrou

žiaci 5. roč.

Čítajme si

čitateľský maratón

výstava kníh  pri príležitosti sviatku kníh

 

 

Apríl 2019

Zahádala kukulienka

Príbehy, hádanky, básničky o zvieratkách

žiaci 1. roč.

Tancuj, tancuj vykrúcaj

Ľudové piesne, tradičné hudobné nástroje na Orave

žiaci 4. roč.

Vševedko

Práca s encyklopédiami a náučným textom

žiaci 4. roč.

Tvoríme príbehy do kníh

písanie príbehov na základe vlastnej fantázie a prežitého

žiaci 5. roč.

 

Máj 2019

literárne hry v školskej záhrade

hádanky a riešenie úloh na základe prečítaného textu

žiaci 3. roč.

Na polici v hrnci

čítaním k poznávaniu zvykov a tradičných jedál v regióne

žiaci 4. roč.

Dobre vedieť

vyhľadávanie   a spracovanie informácií o našom regióne,/osobnosti, kultúrne pamiatky.../ spojené so súťažou

žiaci 7.- 8. roč.

 

Jún 2019

Písmenkovo , Čítankovo

Básničky, hry , hádanky, riekanky...

žiaci 2. roč.

Dotknime sa knihy

Úcta k našej planéte – práca s encyklopédiami a náučným textom

žiaci 5.roč.

 

 

školský  rok 2017/2018

September

Kto v knižnici, kto tam býva?

Prvá návšteva žiakov v knižnici. Formou hádaniek, doplňovačiek sa zoznámia s knihami a knižnicou.

žiaci 1. roč.

Povedz mi čo čítaš...

Oddelenia, orientácia v školskej knižnici, vyhľadávanie kníh, informácií.

žiaci 5.roč.

Rodný môj kraj

Z histórie  nášho regiónu , historické  a kultúrne  pamiatky,   erb mesta a erby obcí.

Žiaci 3.roč.

Október

Rozprávky národov

Hlasné čítanie rozprávkových príbehov z iných krajín

žiaci 5. roč.

Prečítaj mi rozprávku

Návšteva knižnice žiakov a ich starých  rodičov, ich spomienky na školu, knihy , spojené  čítaním. Podujatie pripravené pri príležitosti  Mesiaca úcty k starším.

Záložka do knihy

Zapojenie sa do československého projektu , tvorba záložiek.

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

Zapojenie sa do celoslovenskej súťaže

November

Ponad Tatrou blýska

Kto bol  Janko Matúška,  rodák, podľa ktorého nesie meno naša základná škola?

Výber  a čítanie oravských povestí

žiaci 3.roč.

Nech žijú tradície!

Význam slova folklór, rodinné a kalendárne  zvyky na Orave

žiaci 4.roč.

Hodina s Dankou a Jankou

Predstavenie knihy, zážitkové čítanie knihy Danka a Janka

žiaci 2.roč.

December

Paľko Vyšňanovie

Život a tvorba slovenského básnika z Oravy P.O.Hviezdoslava

žiaci 6.roč.

Stridžie dni a čas Dohviezdny

Predvianočné a vianočné tradície na Orave

žiaci 4.roč.

Spod školského prachu

Životná púť a detskí hrdinovia v tvorbe oravského spisovateľa Martina Kukučína

žiaci 7.roč.

Vianoce naších predkov

Beseda o príprave sviatočného jedla, stolovania, veštenia a zvyky spojené s Vianocami.

Január

Pasovanie za čitateľa

Prijímanie prvákov  za čitateľov školskej knižnice

Príbeh slovenskej hymny

Život a tvorba Janka Matúšku, predstavenie knihy od autora Petra Hubu.

žiaci 7. - 8.roč.

Remeslo má zlaté dno

Tradičné remeslá a tradičná oravská architektúra

žiaci 4. roč.

Chodníčky k povestiam

Získanie od starých rodičov, zápis povestí z blízkeho  okolia a ich  prezentácia

žiaci 5.roč.

Február

Mladosť

Omrvinky spomienok  na detstvo Margity Figuli,  z autorkinej  knihy Mladosť

žiaci 8.roč.

Keď psíček a mačička spolu gazdovali

Predstavenie nestarnúcich príbehov z  knihy Rozprávky o psíčkovi a mačičke

žiaci 2. roč.

Sedemdesiat sukieň mala...

Rozprávanie o tradičnom ľudovom odeve spojené s ukážkami

žiaci 4.roč.

Fašiangy šialenie

Zvyky, piesne, jedlá, masky počas Fašiangov – beseda

žiaci 3.roč.

Deň UNESCO

Beseda so žiakmi 3. a 4. ročníka.

Marec

Ako sa knihy menili

Vznik písma, kníh, knižníc...ukážky starých a porovnávanie s novými knihami

žiaci 6.roč.

Aby čítanie nebolelo

Čitateľské kútiky s rôznou  náučnou literat.,  vyhľadávanie informácií a ich prezentácia

žiaci 5.roč.

Ide jar, ide jar...

Zvyky pri vynášaní Moreny, Veľkej noci a sadení májov

žiaci 4.roč.

Ćitateľský   maratón

Deň venovaný čítaniu

"Pozor som v ohrození"

Ohrozené živočíchy a rastliny - beseda s pracovníkom Prírodovedného múzea v Oravskom Podzámku

Apríl

Lesné domčeky

Príbehy, hádanky o obyvateľoch lesa

žiaci 1.roč.

Spievajže si, spievaj

Rozprávanie o význame spevu,  ľud. piesňach, nástrojoch, spojené s ukážkami a spievaním

žiaci 4. roč.

Rodinka Čimčara

Predstavenie knihy Čin Čin , deti sa zahrajú na vrabčiu rodinku.

žiaci 2.roč.

Máj

Stretnutie v eko-učebni

Práca s encyklopédiami formou hry . /význam živočíchov v prírode/

žiaci 3.roč.

Varila myšička kašičku

Tradičná produkcia potravín a  strava na Orave

žiaci 4.roč.

Poklady z truhlice

Výstava krojov, starých predmetov, kníh  v priestoroch školy, ktoré vyhľadajú a zapožičajú žiaci.

žiaci 1.-9.roč.

Jún

Knihy na prázdniny

Ponuka knižných titulov na prázdniny

Zahrajme sa s písmenkami

Súťaž o písmenkách, číslach, obrázkoch

žiaci 1.roč.

Dobre vedieť...

Vyhľadávanie  zaujímavostí, rekordov v náučnej literatúre z rôznych oblastí života .

žiaci 6.roč.

 

Novinky

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 18.10.2018)
Lea Koloušková (IV.C)
Eva Kutlíková (VII.A)
Lukáš Cengel (VII.A)
Lukáš Feranc (II.C)
Lukáš Gočál (III.A)
Lukáš Gálik (VII.A)
Lukáš Hrubjak (V.C)
Lukáš Hutira (VIII.B)
Lukáš Karcol (I.C)
Lukáš Kubišta (IV.B)
Lukáš Kuric (IV.B)
Lukáš Kytas (II.B)
Lukáš Laurinčík (I.B)
Lukáš Obrcian (VI.A)
Lukáš Polesný (II.C)
Lukáš Remko (VI.C)
Lukáš Zubaj (III.A)
Zajtra (Piatok 19.10.2018)
Sebastián Peter Kováč (IV.C)
Soňa Ranostajová (VIII.C)
Kristián Hnilica (VI.C)
Kristián Povala (VII.B)
Pozajtra (Sobota 20.10.2018)
Ladislav Kakačka (IV.D)

Štvrtok 18. 10. 2018

Počet návštev: 10846512