Navigácia

Školská knižnica

Základné informácie

 

 

Školská knižnica pri ZŠ Janka Matúšku Dolný Kubín

Naša školská knižnica  je určená na priame používanie čitateľom.  Je to organizovaná zbierka tlačených materiálov. Členmi  - čitateľmi sú nielen  žiaci našej školy a jej zamestnanci,  ale i široká verejnosť. Hlavne študenti vysokých škôl, ktorí tu  vyhľadávajú   rôzny odborný materiál z oblasti  pedagogiky, jazykov, filozofie, matemetiky, biológie, atď .

Poskytuje:
- výpožičky knižničných jednotiek
- prístup na internet
- besedy, aktivity, tvorivé dielne

Ponúka:

- beletriu žiacku , pre dospelých

- náučnú literatúru

- metodický materiál

V školskej knižnici každý mesiac prebiehajú aktivity zamerané aj na regionálnu výchovu :

Každoročne dopĺňame knižničný fond zakúpením nových publikácií .

 

Ponuku podujatí  v školskej knižnici pre 1. a 2. stupeň ZŠ nájdete TU

 

P L Á N    P R Á C E

školský  rok 2018/2019

Fotodokumentáciu z akcií Školskej knižnice nájdete TU.

September 2018

Nebojme sa byť múdrymi

orientácia a oddelenia v knižnici, vyhľadávanie a zaraďovanie kníh

žiaci 5. roč.

Záložka do knihy spája školy

zapojenie sa do československého projektu. Spolupráca s p. učiteľkou Ondrejkovou

žiaci 1. a 2. Stupňa ZŠ

Prvýkrát v našej knižnici

Návšteva prvákov v školskej knižnici, zoznámenie sa s knihami formou hádaniek, básničiek.

 

Október 2018

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

zapojenie sa do celoslovenskej súťaže

žiaci 1. A 2. Stupňa ZŠ

S rozprávkou do sveta

čítanie ,  práca s knihou – rozprávky iných národov

žiaci 5. roč.

Posedenie pri knihe

Čítanie starým rodičom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

žiaci 4. roč.

 

November 2018

Od básne, po hymnu

o vzniku slovenskej hymny, čítanie povestí a básní J. Matúšku, podľa ktorého nesie meno naša základná škola

žiaci 7.-8. roč.

Vrátka do minulosti

Rozprávanie o ľudových tradíciách , kalendárne a rodinné zvyky

žiaci 4. roč.

Dotknime sa knihy

literárne stretnutie – práca s textom

žiaci 6. 7. 8  roč.

S knihou je zábava

výber textov z detskej literatúry, hádanky, doplňovačky

žiaci 2. roč.

 

December 2018

Vianočný spisovateľ

život, tvorba M.Kukučína, detskí hrdinovia z poviedok autora

žiaci 7.roč.

Dotknime sa knihy

práca s literárnym  a informačným textom

žiaci 7.roč.

Zima na Orave

predvianočné, vianočné zvyky

žiaci 4. roč.

 

Január 2019

Už  som  čitateľ

Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice

žiaci 1. roč.

Oslava hviezd s Hviezdoslavom

život , tvorba významného oravského básnika. Čítanie a práca s baladami.

žiaci 6. roč.

Šuster, drž sa svojho kopyta

tradičné remeslá a architektúra  na Orave

žiaci 4. roč.

Povesti z okolia

práca s literárnym textom. Výber z oravských povestí.

žiaci 5. roč.

Dotknime sa knihy

Kolektívna práca  literárnym textom z úryvkov literatúry pre mládež

žiaci 6.roč.

 

Február 2019

Aká bola Margitka?

spomienky na detstvo Margity Figuly z knihy Mladosť

žiaci 8. roč.

O kom? O čom? O všeličom

Čítanie, hry, hádanky, úlohy z literárnych textov

žiaci 3.roč.

Odetí do krásy

Ľudový odev aj na Orave, tradičné zhotovovanie odevu

žiaci 4. roč.

Ponuka kníh

ponuka kníh pre 1. – 4  ročník

 

 

Marec 2019

Kniha minulosti a dnes

Vznik písma, kníh, knižníc

žiaci 6. roč.

Jar na Orave

zvyky vynášania Moreny, Veľkej noci, stavania májov

4. roč.

Čítanie hravo a veselo

čitateľské kútiky s náučnou literatúrou

žiaci 5. roč.

Čítajme si

čitateľský maratón

výstava kníh  pri príležitosti sviatku kníh

 

 

Apríl 2019

Zahádala kukulienka

Príbehy, hádanky, básničky o zvieratkách

žiaci 1. roč.

Tancuj, tancuj vykrúcaj

Ľudové piesne, tradičné hudobné nástroje na Orave

žiaci 4. roč.

Vševedko

Práca s encyklopédiami a náučným textom

žiaci 4. roč.

Tvoríme príbehy do kníh

písanie príbehov na základe vlastnej fantázie a prežitého

žiaci 5. roč.

 

Máj 2019

literárne hry v školskej záhrade

hádanky a riešenie úloh na základe prečítaného textu

žiaci 3. roč.

Na polici v hrnci

čítaním k poznávaniu zvykov a tradičných jedál v regióne

žiaci 4. roč.

Dobre vedieť

vyhľadávanie   a spracovanie informácií o našom regióne,/osobnosti, kultúrne pamiatky.../ spojené so súťažou

žiaci 7.- 8. roč.

 

Jún 2019

Písmenkovo , Čítankovo

Básničky, hry , hádanky, riekanky...

žiaci 2. roč.

Dotknime sa knihy

Úcta k našej planéte – práca s encyklopédiami a náučným textom

žiaci 5.roč.

 

 

školský  rok 2017/2018

September

Kto v knižnici, kto tam býva?

Prvá návšteva žiakov v knižnici. Formou hádaniek, doplňovačiek sa zoznámia s knihami a knižnicou.

žiaci 1. roč.

Povedz mi čo čítaš...

Oddelenia, orientácia v školskej knižnici, vyhľadávanie kníh, informácií.

žiaci 5.roč.

Rodný môj kraj

Z histórie  nášho regiónu , historické  a kultúrne  pamiatky,   erb mesta a erby obcí.

Žiaci 3.roč.

Október

Rozprávky národov

Hlasné čítanie rozprávkových príbehov z iných krajín

žiaci 5. roč.

Prečítaj mi rozprávku

Návšteva knižnice žiakov a ich starých  rodičov, ich spomienky na školu, knihy , spojené  čítaním. Podujatie pripravené pri príležitosti  Mesiaca úcty k starším.

Záložka do knihy

Zapojenie sa do československého projektu , tvorba záložiek.

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

Zapojenie sa do celoslovenskej súťaže

November

Ponad Tatrou blýska

Kto bol  Janko Matúška,  rodák, podľa ktorého nesie meno naša základná škola?

Výber  a čítanie oravských povestí

žiaci 3.roč.

Nech žijú tradície!

Význam slova folklór, rodinné a kalendárne  zvyky na Orave

žiaci 4.roč.

Hodina s Dankou a Jankou

Predstavenie knihy, zážitkové čítanie knihy Danka a Janka

žiaci 2.roč.

December

Paľko Vyšňanovie

Život a tvorba slovenského básnika z Oravy P.O.Hviezdoslava

žiaci 6.roč.

Stridžie dni a čas Dohviezdny

Predvianočné a vianočné tradície na Orave

žiaci 4.roč.

Spod školského prachu

Životná púť a detskí hrdinovia v tvorbe oravského spisovateľa Martina Kukučína

žiaci 7.roč.

Vianoce naších predkov

Beseda o príprave sviatočného jedla, stolovania, veštenia a zvyky spojené s Vianocami.

Január

Pasovanie za čitateľa

Prijímanie prvákov  za čitateľov školskej knižnice

Príbeh slovenskej hymny

Život a tvorba Janka Matúšku, predstavenie knihy od autora Petra Hubu.

žiaci 7. - 8.roč.

Remeslo má zlaté dno

Tradičné remeslá a tradičná oravská architektúra

žiaci 4. roč.

Chodníčky k povestiam

Získanie od starých rodičov, zápis povestí z blízkeho  okolia a ich  prezentácia

žiaci 5.roč.

Február

Mladosť

Omrvinky spomienok  na detstvo Margity Figuli,  z autorkinej  knihy Mladosť

žiaci 8.roč.

Keď psíček a mačička spolu gazdovali

Predstavenie nestarnúcich príbehov z  knihy Rozprávky o psíčkovi a mačičke

žiaci 2. roč.

Sedemdesiat sukieň mala...

Rozprávanie o tradičnom ľudovom odeve spojené s ukážkami

žiaci 4.roč.

Fašiangy šialenie

Zvyky, piesne, jedlá, masky počas Fašiangov – beseda

žiaci 3.roč.

Deň UNESCO

Beseda so žiakmi 3. a 4. ročníka.

Marec

Ako sa knihy menili

Vznik písma, kníh, knižníc...ukážky starých a porovnávanie s novými knihami

žiaci 6.roč.

Aby čítanie nebolelo

Čitateľské kútiky s rôznou  náučnou literat.,  vyhľadávanie informácií a ich prezentácia

žiaci 5.roč.

Ide jar, ide jar...

Zvyky pri vynášaní Moreny, Veľkej noci a sadení májov

žiaci 4.roč.

Ćitateľský   maratón

Deň venovaný čítaniu

"Pozor som v ohrození"

Ohrozené živočíchy a rastliny - beseda s pracovníkom Prírodovedného múzea v Oravskom Podzámku

Apríl

Lesné domčeky

Príbehy, hádanky o obyvateľoch lesa

žiaci 1.roč.

Spievajže si, spievaj

Rozprávanie o význame spevu,  ľud. piesňach, nástrojoch, spojené s ukážkami a spievaním

žiaci 4. roč.

Rodinka Čimčara

Predstavenie knihy Čin Čin , deti sa zahrajú na vrabčiu rodinku.

žiaci 2.roč.

Máj

Stretnutie v eko-učebni

Práca s encyklopédiami formou hry . /význam živočíchov v prírode/

žiaci 3.roč.

Varila myšička kašičku

Tradičná produkcia potravín a  strava na Orave

žiaci 4.roč.

Poklady z truhlice

Výstava krojov, starých predmetov, kníh  v priestoroch školy, ktoré vyhľadajú a zapožičajú žiaci.

žiaci 1.-9.roč.

Jún

Knihy na prázdniny

Ponuka knižných titulov na prázdniny

Zahrajme sa s písmenkami

Súťaž o písmenkách, číslach, obrázkoch

žiaci 1.roč.

Dobre vedieť...

Vyhľadávanie  zaujímavostí, rekordov v náučnej literatúre z rôznych oblastí života .

žiaci 6.roč.

 

Novinky

Štvrtok 24. 1. 2019

Počet návštev: 11462175