• Výchovné poradenstvo

    • Výchovný poradca: Mgr. Anna Habláková
     Konzultačné hodiny:
     Utorok:   13,oo - 15,oo hod.
     Štvrtok:  13,oo - 15,oo hod.
     / iný termín je potrebné dohodnúť telefonicky alebo osobne s výchovným poradcom /
     Miesto: kabinet VP, Učebňa CUJ 1
     e-mail: anna.hablakova@zsjmdk.org

     Práca výchovného poradcu je zameraná na:

     • školské poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania,
     • monitorovanie žiakov s problémami vo výchove, vzdelávaní a vývine osobnosti,
     • prevenciu sociálno-patologických javov v správaní sa žiakov,
     • poskytovanie pomoci pri riešení otázok osobnostného, sociálneho a vzdelávacieho vývinu žiakov,
     • individuálne konzultácie pre žiakov a ich zákonných zástupcov vo výchovno-vzdelávacích otázkach,
     • pomoc a podporu žiakom s nadaním a žiakom, ktorí dosahujú výborné výchovno-vzdelávacie výsledky.