• Školský špeciálny pedagóg

    • Školský špeciálny pedagóg:    Mgr. Ivana Mikulajová

     Konzultačné hodiny:        
                        Pondelok až piatok:               od 7:00 do 15:00 hod.
                       
     (termín konzultácie je možné dohodnúť si telefonicky alebo e-mailom)      

     Kontakty:   tel. :    043/586 2346
                        e-mail: ivana.mikulajova@zsjmdk.org

     Kto je školský špeciálny pedagóg?

     Je to odborný pracovník, ktorý sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiakov so

     špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

      

     Čo je náplňou práce školského špeciálneho pedagóga?

     Hlavnou náplňou práce školského špeciálneho pedagóga na našej škole je priama práca so žiakmi, ktorým boli diagnostikované špecifické vývinové poruchy učenia, porucha pozornosti, žiakom ktorí majú telesné, zmyslové postihnutie alebo narušenú komunikačnú schopnosť.

      

     Mojou úlohou je :

     • Poskytovať žiakom so ŠVVP špeciálno-pedagogické vedenie.
     • Uskutočňovať reedukácie (individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia) za účelom rozvíjania oslabených špecifických funkcií.
     • Podieľať sa na vypracovaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov, ktorí sú evidovaní ako integrovaní.
     • Zameriavať sa na vyhľadávanie detí s ťažkosťami od prvého ročníka. V prípade zistenia príčin neúspechu nadstaviť podporný program zameraný na ich odstránenie, prípadne navrhnúť rodičom vyšetrenie na odbornom pracovisku.
     • Spolupracovať aj som žiakmi, ktorí majú problémy so začlenením sa do triedneho kolektívu, prípadne sa budú javiť ako žiaci s problémovým správaním.
     • Poskytovať konzultácie, rady a informácie pedagógom a rodičom dieťaťa.
     • Poskytovať rodičom žiakov konzultácie s cieľom  zlepšiť ich výchovno-vzdelávacie výsledky.
     • podieľať sa na vypracovaní metodických materiálov pre potreby učiteľov a rodičov.
     • Spolupracovať s poradenskými zaradeniami a odbornými pracovníkmi.

     Špeciálno-pedagogické služby môže využiť:

     • Žiak prostredníctvom triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo osobne.
     • Rodič žiaka prostredníctvom triedneho učiteľa alebo osobne.
     • Učiteľ osobne.

      

     Čo môžem pre Vás urobiť?

     • Zrealizovať orientačnú špeciálno-pedagogickú diagnostiku dieťaťa.
     • Prekonzultovať problémy Vášho dieťaťa.
     • Navrhnúť nápravné opatrenia a konkrétne odporúčania (ako pomôcť).
     • Poskytnúť systematickú starostlivosť o žiaka v škole.